دوره و شماره: دوره 3، شماره 5.6، زمستان 1373، صفحه 9-263 
5. بند قنات (سری نهفته در دل خاک)

صفحه 115-133

جواد صفی نژاد؛ بیژن دادرس