نویسنده = محمد سعید ذکایی
تعداد مقالات: 3
1. ایرانِ پیرامونی و تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول

دوره 25، شماره 82، پاییز 1397، صفحه 71-97

10.22054/qjss.2018.26857.1672

محمد سعید ذکایی؛ مهران صولتی


3. نظریه و روش در تحقیقات کیفی

دوره 9، شماره 17، بهار 1381، صفحه 41-69

سعید ذکایی