دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

151. رابطه بین برخورداری از انواع سرمایه و نوع نگرش به عدالت اجتماعی

نادر سالار زاده امیری؛ سید حسن حسینی

دوره 16، شماره 44 ، خرداد 1388، ، صفحه 49-88

چکیده
  سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزو منابع ارزشمند در هر جامع های محسوب می شوند. بنا بر نظریات جامعه شناسان، ترکیب این سرمایه ها پایگاه اقتصادی - اجتماعی فرد را تعیین می کند. میزان برخورداری افراد از این سرمایه ها، محل قرارگیری افراد را در فضای اجتماعی مشخص می نماید. همچنین طبق دیدگاه جامعه شناسی، شناخت نوع نگرش افراد نسبت به مسائل ...  بیشتر

152. تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم‌آباد:

مهدی طالب

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، ، صفحه 49-84

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6889

چکیده
  هدف این پژوهش شناختابعاد، اولویت­ها و تاکیدهای توسعه اجتماعی در شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم­آبادمی­باشد، که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفیورویکردهای عرفیوتلخیصیبهصورتمشترکانجام گرفته است و مبنای تعیین مضامین و مقوله­های پژوهش نیز مطالعه اکتشافی متن تبلیغاتی کاندیداها ...  بیشتر

153. عوامل موثر بر گزینش گروه مرجع در بین دانشجویان (مطالعه جامعه‌شناختی تغییر گروه مرجع در بین دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و صنعتی اصفهان) دکتر جعفر هزارجریبی* محمد آقابیگی کلاکی**

جعفر هزارجریبی؛ محمد آقابیگی کلاکی

دوره 18، شماره 54 ، آذر 1390، ، صفحه 53-97

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2011.879

چکیده
  چکیده: گروه مرجع یکی از مهم‌ترین منابع هویتی افراد یک گروه و در ابعاد گسترده‌تر، یک جامعه است، و تاثیر بسیار مهمی ‌در شکل‌گیری نگرش‌ها و ارزش‌ها و جهت‌دهی به هنجارها و رفتارهای افراد جامعه دارد. تغییر گروه مرجع از گروه خودی به گروه دیگری (غریبه)، علاوه بر آن ‌که موجب رواج ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ای دیگر در جامعه خودی شده و موجب ...  بیشتر

154. مددکاری اجتماعی و چالش های جامعه در حال توسعه

حسین فکر آزاد

دوره 10، شماره 21 ، خرداد 1382، ، صفحه 53-77

چکیده
  دنیای امروز بی تردید از ویژگیهای خاصی برخودار است که برخی از عمده ترین آنها عبارتند از: تغییرات پرشتاب، جا به جایی شدید در قدرت، پیچیدگی فزاینده برنامه ها، تنوع و ناپایداری محصولات، کثرت الگوهای توسعه، رقابت روزافزون و تغییرات مستمر در نظام های مدیریتی. این موارد باعث شده اند تا گروه های انسانی و نهادهای مختلف به ویژه در جوامع در حال ...  بیشتر

155. تضاد میان آموزش و پرورش و جامعه؛ بررسی کتاب فارسی اول دبستان

شهلا اعزازی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، ، صفحه 54-79

چکیده
  به دنبال تغییرات شدیدی که در قرن نوزدهم در جوامع صنعتی به وجود آمد، ضرورت سواد برای افراد جامعه مطرح شد و بتدریج مورد قبول اکثر کشورهای جهان قرار گرفت، به نوعی که امروزه تقریباً تمام کودکان در اثر وارد شدن به مدرسه، سواد و تخصص های لازم را کسب می کنند و به صورت افراد با سواد فعالیت های اجتماعی خود را در جامعه انجام می دهند. در اثر ورود ...  بیشتر

156. همسازی هویت ملی و قومی در ایران و رویکرد اقوام ایرانی به وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت

علی اصغر قاسمی؛ مجید خورشیدی؛ حسین حیدری

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، ، صفحه 57-92

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.886

چکیده
  چکیده از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم موضوع وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت به یکی از موضوعات مهم دولت‌ها، اقوام و صاحب نظران و اندیشمندان مسائل سیاسی و اجتماعی جهان تبدیل شده است. در ایران نیز در این مقطع زمانی موضوع وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات اساسی و مهم عرصه سیاسی بوده است. پیگیری این حق از طرف اقوام ایرانی که با سوء تفاهمات ...  بیشتر

157. محاسبه nLx در جدول عمر خلاصه

حسن سرایی

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 63-78

چکیده
  محاسبه nLx دومین مشکل روش شناختی در ساختن جدول عمر خلاصه است. در این مقاله، سه روش اصلی محاسبه nLx معرفی و در موزد اطلاعات تقریبی ایران سال ۱۳۶۵ بکار برده شده است. این روشها از این قرارند: (۱) روش مبتنی بر فرض توزیع یکنواخت مرگ در گروه سنی، (۲) روش گریویل، و (۳) روش رید - مرل. در پایان مقاله نیز به مقایسه روشهای مزبور و ارزیابی آنها پرداخته شده ...  بیشتر

جامعه شناسی
158. نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران

ریحانه نادری نژاد؛ غلامرضا غفاری؛ فرشاد مومنی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، ، صفحه 63-87

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.5440.1132

چکیده
  این مقاله کوشیده است سهم ثروت طبیعی نفت و درآمدهای حاصل از آن را بر کیفیت زندگی مردم ایران در طی سال‌های 1390 – 1350 شمسی به روش تاریخی اسنادی بررسی نماید. در رویکرد نهادگرایی دولت به عنوان نهاد مهم اثرگذار بر فرآیند توسعه مطرح می‌شود. تأثیر این نهاد به عنوان مالک انحصاری درآمد نفت بر اساس رویکرد "ساختاربندی انتخاب" بررسی خواهد شد. برای ...  بیشتر

159. بررسی پیامدهای اجتماعی بحران کمبود منابع آب در مناطق کویری (مطالعه موردی شهرستان اردکان)

محمد حسین پاپلی یزدی؛ محمود جمعه پور؛ محمد مهدی زاده اردکانی

دوره 24، شماره 77 ، شهریور 1396، ، صفحه 99-136

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.7922

چکیده
  آب مایه ی اصلی حیات و از ضروریات زندگی بشر است که کمبود آن انسان را با مشکلاتی جدی روبرو می کند. باتوجه به اهمیت موضوع بحران آب در ایران و مسائل اجتماعی ناشی از آن هدف از این پژوهش برآورد پیامدهای اجتماعی بحران کمبود منابع آب درشهرستان اردکان است.رویکرد پژوهش کیفی و شیوه گرد آوری داده ها مصاحبه با 22 نفر از متخصصان و کارشناسان شهرستان ...  بیشتر

160. بازتاب توسعه اجتماعی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه‌های اول تا پنجم) - اسماعیل عالی‌زاد

اسماعیل عالی زاد

دوره 22، شماره 70 ، آذر 1394، ، صفحه 123-166

چکیده
  چکیدهتوسعه اجتماعی یکی از ارکان توسعه به معنای عام بوده و دربردارنده وجوه گوناگونی است که کارکرد هر یک از آنان پاسخ به نیازهای جامعه و اعضای آن در جهت دستیابی به کرامت انسانی و کیفیت بهتر زندگی است. این پژوهش به دنبال شناسایی توسعه اجتماعی و بنیان‌های نظری آن در قوانین برنامه توسعه کشور و نحوه بازتاب و پرداخت بدان است. منطق آن قیاسی ...  بیشتر

161. رابطه دولت و جامعه روستایی در دوره نوگرایی، نقد سیاست‌گذاری‌های توسعه در ارتباط با جامعه روستایی

محمود جمعه پور

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، ، صفحه 37-69

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.7593

چکیده
  چکیده جایگاه کنونی و وضعیت موجود جامعه روستایی، را می‌توان برآیند روابط کارکردی و عملکردی این جامعه در ارتباط با عوامل بیرونی یعنی دولت و شهر دانست که به دگرگونی نهاد اجتماعی، اقتصادی و تولیدی روستا منجر شده است. در این روند دگرگونی جامعه روستایی سنتی از یک جامعه بسته، خودکفا، خودگردان و تاب آور، مبتنی بر تولید و ارزش کار، همکاری ...  بیشتر

162. بررسی تطبیقی خرده گفتمان های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل ازانقلاب اسلامی و تاثیر آنها بر شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب

یحیی فوزی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 39-87

چکیده
  این مقاله تلاش می کند تا ضمن اشاره به گفتمان اسلام سیاسی به عنوان یکی از گفتمانهای مهم تاریخ معاصر ایران به بررسی تطبیقی خرده گفتمانهای سیاسی مهم این گفتمان در قبل از انقلاب بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که اشتراکات و افتراقات فکری این خرده گفتمانها چه بود؛ و اصولاً نظام سیاسی بعد از انقلاب تا چه اندازه تحت تاثیر مشترکات این خرده گفتمان ...  بیشتر

163. کوچ و جا به جایی فصلی در بین رمه گردانان البرز شرقی

حسین بارانی

دوره 9، شماره 18 ، شهریور 1381، ، صفحه 45-65

چکیده
  . اقتصاد شبانی بر جا به جایی و کوچ بنا شده است. کوچ با همه زیبا هایی که برای تماشاچیان دارد، برای کوچندگان توام با مصائب کوچک اور بزرگ است. به دلیل مشکلات کوچ خانواده در همراهی با گله و دشواری های دیگر در زندگی کوچی، نظام عشیره ای در حال تبدیل به رمه گردانی دانسته می شود. با این حال، بسیاری از ابعاد و زوایای کوچ عشیره ای در تحقیقات مردم ...  بیشتر

164. خانواده و اعتیاد

حبیب آقا بخشی

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1377، ، صفحه 47-72

چکیده
  زمینه بررسی اعتیاد در خانواده براساس این پرسش فراهم شد که آثار اعتیاد پدر بر کارکرد جامعه پذیری، نقش اقتصادی و حمایتی پدر و همچنین روابط اجتماعی اعضای خانواده چیست؟ بنابراین، اهداف این پژوهشی عبارتند از: الف : هدف کلی که در پی ارزیابی اثرات اعتیاد پدر بر کارکردهای خانواده است. ب : هدفت های اختصاصی که به سنجش آثار اعتیاد پدر بر جامعه ...  بیشتر

165. گمانه ها و چون و چراهایی بر دیدگری های نقوش صخره ای تیمره

مرتضی فرهادی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1376، ، صفحه 51-90

چکیده
  این نوشته پس از اشاره ای که به نقوش و نمادهای نو یافته تیمره و مضامین این نقوش دارد، می کوشد به پرسش های بسیاری که در ذهن بیننده این نقوش یا خوانندگان چنین گزارش های برانگیخته می شود، پردازد. در کل، آدم از چه زمانی و برای چه و چگونه به هنرورزی ، از جمله نقاشی و کنده کاری روی سنگ پرداخته است؟ نگارگران نقوش صخرهای تیمره چه کسانی بوده اند؟ ...  بیشتر

166. ترکیب روش های کمی و کیفی: توهم یا واقعیت

رضا همتی

دوره 15، شماره 40 ، فروردین 1387، ، صفحه 53-88

چکیده
  جدل و کشمکش بین پژوهش های کمی و کیفی، سابق بس دیرینه، حتی قبل از کاربرد آنها در حوزه علوم اجتماعی دارد به طوری که طرفداران هر یک در تلاش برای اثبات حقانیت دیدگاه خود بوده اند. سیطره پژوهش های کمی که چندین دهه به جریان غالب و بلامنازع روش شناسی مبدل شده بود با ظهور جنبش فمینیستی و سایر جریانات اجتماعی و سیاسی، رو به کاستی گذاشت. از همان ...  بیشتر

167. جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرایند توسعه ملی ایران

محمد عبدالهی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، ، صفحه 57-74

چکیده
  در این مقاله نخست دیدگاه های رایج در زمینه آموزش و پرورش و توسعه اجتماعی - انسانی مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. پس از آن چارچوب نظری جامع تری ارائه می شود، و در قالب آن ضمن تعریف مفهوم توسعه ملی و ذکر عمده ترین شاخص های آن به برخی از موانع توسعه ملی، مثل موانع تاریخی، چندگانگی ساختاری، انواع نابرابری ها و خاص گرایی فرهنگی نیز اشاره می ...  بیشتر

168. سینمای سیاسی ایران و زنان کارگردان

اعظم راودراد

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، ، صفحه 57-88

چکیده
  .. جامعه پذیری و مشارکت سیاسی جامعه پذیری فرآیندی است که طی آن فرد ارزش های رایج را که ساخت نظام اجتماعی بر آن متکی است شناخته و آنها را درونی می سازد. عنصر سیاسی در این جامعه پذیری تأثیرگذار بوده و در آن فرد با مفاهیم جامعه، اقتدار، مشارکت، همبستگی و مانند آن آشنا می شود. بنابراین جامعه پذیری سیاسی یکی از ابعاد کلی جامعه پذیری و به معنای ...  بیشتر

169. نگاهی به جایگاه و کارکردهای روزنامه نگاری سنتی و روزنامه نگاری الکترونیک تعامل سنت و فن آوری در جامعه اطلاعاتی

محمد مهدی فرقانی

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، ، صفحه 57-87

چکیده
  این مقاله تلاش می کند ضمن طرح نظریه ها و دیدگاه های مربوط به شکل گیری و پیشبرد جامعه اطلاعاتی و شرایط جدیدی که اطلاعاتی شدن فرهنگ، اقتصاد و سیاست در عرصه جهانی پدید آورده است به ارزیابی نقش و عملکرد رسانه های نوین بپردازد و نحوه تعامل و رقابت آنها را با رسانه های سنتی، مورد بررسی قرار دهد. ادعای اصلی مقاله، آن است که بر خلاف تصور شیفتگان ...  بیشتر

170. بررسی نظام مطلوب مطبوعات افغانستان از منظر صاحبنظران، استادان و روزنامه نگاران افغان مقیم

محمد هاشم عصمت اللهیل

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، ، صفحه 59-93

چکیده
  یکی از هدف های مهم این تحقیقی، تبیین نظام مطلوب مطبوعات افغانستان است، زیرا نظام مطبوعات این کشور با ۱۲۹ سال سابقه روزنامه نگاری، اینک تحت تأثیر بحران و جنگ ۲۳ ساله در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. برای پر کردن این خلا ارتباطی و نیز به منظور حفظ دست آوردهای این صنعت فرهنگی تصمیم گرفتم تا به صوررت علمی نظام آتی مطبوعات افغانستان را تبیین ...  بیشتر

171. فهم تجربه‌‌های تبعیض و نابرابری قومی در دانشگاه‌‌های ایران: مطالعه موردی ترک‌ها و کردها

ابوتراب طالبی؛ سجاد علیزاده

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، ، صفحه 59-91

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.44699.2135

چکیده
  وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران از نظرگاه نابرابری و تبعیض قومی دهه‌‌هاست که موضوع دغدغه‌‌ها و مباحثات عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است، اما تجربۀ واقعی و انضمامی قومیت‌ها در درون میدان‌های اجتماعی و نهادهای مدرن ایران به‌ندرت موضوع بررسی‌های علمی و تجربی بوده است؛ بررسی تجربه‌‌های زیستۀ کردها و ترک‌‌ها درون نهاد تأثیرگذاری ...  بیشتر

172. بررسی شیوههای غیرحرفهای مدیریت روزنامه های سراسری:دیدگاه روزنامه نگاران و صاحبن ظران روزنامه نگاری

هادی ناخیکی؛ سعید اردکان زاده یزدی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، ، صفحه 60-89

چکیده
  محدودیت ها و دشواریهای انتشار روزنامه در ایران باعث شده است تا نشریاتبرای بقا، به سیاستمداران و صاحبان ثروت متکی باشند و این افراد و نهادها نیز در قبال کمک به مطبوعات، حمایت های ویژهای را از روزنامه ها طلب کنند. اگر مدیران روزنامه ها به انجام این حمایت ها تن دهند، استقلال و اخلاق حرفهای روزنامه نگاری را زیر پا گذاشتهاند و اگر بر استقلال ...  بیشتر

173. «مباحثه» روشی برای تدریس در دانشگاه نگرش مردم نگارانه به آموزش مشارکتی

نعمت الله فاضلی

دوره 10، شماره 24 ، اسفند 1382، ، صفحه 61-99

چکیده
  مقاله زیر بحثی درباره کاربرد روش «مباحثه» در تدریس دانشگاهی با تکیه بر تجربه مردم نگارانه نگارنده است.« مباحثه » امروزه در دانشگاه های غرب به منزله راهی برای افزایش مشارکت اجتماعی دانشجویان در فرآیند آموزش است. «رهیافت مشارکتی» در آموزش به رهیافت اجتماعی و یگاتسکی و پیتر برگر از علم - که علم را تولیدی اجتماعی بر می ...  بیشتر

174. تحلیل تطبیقی کیفیت حکمرانی: مطالعة بین‌کشوری با رویکرد فازی از سال 2000- 2008

علی ساعی

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، ، صفحه 61-110

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6874

چکیده
  مسالة این مقاله ناظر بر درجة تفاوت­پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به­صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت­پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
175. دریافت زنان روستایی از سریال‌های تلویزیونی: مورد زنان روستایی میانکوه شرقی پلدختر و سریال گذر از رنج‌ها

محمدحسین پناهی؛ علی احمد رفیعی راد؛ مرضیه محمدی

دوره 25، شماره 83 ، اسفند 1397، ، صفحه 61-98

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.22024.1570

چکیده
  مطالعه حاضر به دریافت زنان روستایی میانکوه شرقی پلدختر از سریال «گذر از رنج‌ها» پرداخته است که در زمستان 1393 از شبکه اول تلویزیون پخش شده است. افراد مورد مطالعه با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و تا اشباع نظری با 21 نفر آن‌ها مصاحبه نیمه ساخت‌یافته انجام‌شده، سپس داده‌ها مورد تحلیل مضمونی قرارگرفته‌اند. بر اساس یافته‌ها، ...  بیشتر