دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

76. مدلی برای سنجش سطح مدرنیته سیاسی دردولت-ملت‌های جدید

حسن سرایی

دوره 24، شماره 76 ، خرداد 1396، ، صفحه 7-31

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.10078

چکیده
  این مقاله مدلی را برای بررسی و مقایسه مدرنیته‌های سیاسی در دولت ملت‌ها پیشنهاد می‌کند. پرسش این است که: اگر خطوط متفاوتی برای مدرن شدن سیاسی مردم و دولت‌ها وجود دارد، چگونه می‌توان این خطوط را نشان داد؟ راه‌حل این مطالعه، مکان‌یابی وضعیت سیاسی دولت - ملت‌ها در دستگاه مختصاتی با چهار محور و درواقع چهار طیف از تعیین / عدم تعیین حق ...  بیشتر

77. تحلیل شبکه در جامعه شناسی

مسعود چلبی

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، ، صفحه 9-48

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.1995.5152

چکیده
   در این مقاله تحلیل شبکه به عنوان روش و هم به مثابه یک رهیافت نظری مورد توجه قرار میگیرد. در وجه روشی، در مقابل روش طبقه بندی ، تحلیل شبکه از  نوع روشهای رابطه ای قلمداد می شود. بعضی از خصوصیات روشی آن از جمله་ واحد تحلیل، نوع داده ها، نحوه نمونه گیری ، نوع تحلیل و فنون تحلیل مطرح نظر واقع می شود. در وجه بینشی ، بعضی مفروضات هستی شناختی ...  بیشتر

مطالعات زنان
78. موانع ارتقاء شغلی زنان در ایران: الزامات نقشی یا محدودیت‌های ساختاری (فراتحلیل کیفی مطالعات دهۀ اخیر)

علی جنادله؛ زهرا پویا

دوره 26، شماره 84 ، خرداد 1398، ، صفحه 9-40

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.33428.1842

چکیده
  عدم تناسب حضور زنان در سطوح مدیریتی، با توزیع جنسیتی جمعیت و تحصیلات، زمینه‌ساز پژوهش‌هایی درخصوص بررسی موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی شده است. در این مطالعه با بهره‌گیری از چارچوب کرومی، نظریه‌های مطرح درخصوص موانع ارتقاء شغلی زنان در دو دسته موانع درونی و بیرونی صورت‌بندی شده و سپس مطالعات تجربی داخلی صورت گرفته در این زمینه، ...  بیشتر

79. موزه هایی در باد معرّفی مجموعه عظیم سنگ نگاره های نو یافته «تیمره»

مرتضی فرهادی

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 13-61

چکیده
  این نوشته، گزارشی از بزرگترین مجموعه نویافته سنگ نگاره های حکاکی شده صخره ای و نشانه های نمادین ما قبل هیروگلیف در ایران و آسیاست. اهمیت این مجموعه نه در بزرگی اندازه نگاره ها، بلکه به خاطر پهنه کار، کثرت تصاویر، تکرار نمادها و تنوع بسیار از لحاظ مضمون و صحنه های کمیاب و یا حتی منحصر بفرد در نقاشی های پیش از تاریخ آدمی است. تصاویر پستانداران، ...  بیشتر

80. تقویت و غنی سازی واژهنامه های علمی و تخصصی با استفاده از دانش و فن آوری های سنتی

حسین بارانی

دوره 13، شماره 34.35 ، آذر 1385، ، صفحه 13-40

چکیده
  زبان، تجلیگاه فرهنگ و اندیشه است. شکلی از زبان که توسط اهل یک فن یا تخصصی بهکار میرود، زبان تخصصی است. زبان فارسی تخصصی در حال حاضر بریده از زبان مردم، و متأثر از زبانهای بیگانه است. فرهنگ ها و واژهنامه های تخصصی نیز منفعل از واژهنامه هایبیگانه تهیه می شود و بسیاری از آنان فاقد معادل های در خور زبان فاخر فارسی اند و از این روگویشوران ...  بیشتر

81. روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت

علیرضا ملائی توانی

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، ، صفحه 5-36

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.7592

چکیده
      روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت علیرضا ملائی توانی*                                                                                                                  ...  بیشتر

82. بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران

هادی خانیکی

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، ، صفحه 7-56

چکیده
  این مقاله به توصیف تاریخی دو رویکرد علمی می پردازد که بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه را در ایران نهاده اند. رویکرد نخست که ملا نظر دکتر مجید تهرانیان بود و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در پژوهشی و برنامه ریزی ارتباطات و توسعه به شمار می آید، عمدتاً بر تبیین مفهومی نو در توسعه ملی مبتنی است. رویکرد دوم که دکتر کاظم معتمد ...  بیشتر

83. بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 13-37

چکیده
  در این مقاله به بررسی و نقد برخی ازتبیین های انقلاب اسلامی پرداخته شده است،که شامل نظریه های جامعه توده وار، نظا منوین جهانی، نوسازی شتابان، توسعه ناموزون، ساخت قدرت شخصی دولت، ضعف دستگاه سرکوب شاه، آسیب پذیری دولت رانتی، گفتمان و نظریه عرفانی می باشد. شیوه کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی سوال ها و فرضیه های اصلی و فرعی مطرح شدهدراینآثار،پرداخته ...  بیشتر

84. جی‌غال‌اسمک (جوغاسم، پیشوک، پیقُک، چیدم،-- مرتضی فرهادی*سیاوش امینی، طیب خالدی، مرتضی رشیدی، شجاع امیری، افشین شیراوند، ایرج جمشیدی، فهد کمالوندی، علی گاورسینی، امیر مرادی، خانم جلیلیان، اکرم احمدی دارام ر

مرتضی فرهادی

دوره 21، شماره 67 ، اسفند 1393، ، صفحه 17-72

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1234

چکیده
  جی‌غال‌اسمک (جوغاسم، پیشوک، پیقُک، چیدم، چیدان، چکیدان...)گیاه مردم‌شناسی  و جغرافیای گیاهی (قلمرو رویشی) این گیاه در ایرانمرتضی فرهادی* سیاوش امینی، طیب خالدی، مرتضی رشیدی، شجاع امیری، افشین شیراوند، ایرج جمشیدی، فهد کمالوندی، علی گاورسینی، امیر مرادی، خانم جلیلیان، اکرم احمدی دارام رودی **         تاریخ دریافت: ...  بیشتر

85. انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ایران

مهدی محسنیان راد

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1377، ، صفحه 17-46

چکیده
  مقاله حاضر خلاصه ای است از یک گزارش ۵۵۳ صفحه ای که منعکس کننده وضعیت انتقاد در مطبوعات ایران، ریشه های شکل گیری آن و راه های افزایش کارآیی آن است. اگر این فرض را بپذیریم که انتقادهای مستند، دقیق و خردگرایانه که دور از اغراض شخصی بوده و از مسئولیت و شهامت ناقد سرچشمه گرفته باشند، می توانند در آگاهی افکار عمومی از خطاها و کجروی ها و نظارت ...  بیشتر

86. طبقه متوسط جدید در جوامع غربی و ایران

پریچهر ابراهیمی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1376، ، صفحه 19-50

چکیده
  وضعیت، گسترش و موقعیت طبقه متوسط جدید در جوامع امروز، یکی از بحث برانگیزترین مباحث در محدوده قشربندی اجتماعی - اقتصادی است. البته طبقه متوسط جدید در جامعه شناسی کلاسیک سده نوزدهم و اوایل سده بیستم به دلیل دارا نبودد جایگاه ویژه ای در جامعه، چندان مورد عنایت و توجه نبود. ولی در تداوم سده بیستم و واقعیت یافتن گسترش کمی طبقه متوسط جدید، ...  بیشتر

87. بی ثباتی سیاسی در دوره مشروطه از منظر مناسبات بین دولت و جامعه

علیرضا بی زبان؛ مصطفی اجتهادی

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، ، صفحه 21-58

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.44924.2138

چکیده
  نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی‌ثباتی‌های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می‌پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی‌های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت ...  بیشتر

88. بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر گرایش به آموزش عالی در ایران (مطالعه تطبیقی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه یزد)

اکبر زارع شاه آبادی

دوره 9، شماره 18 ، شهریور 1381، ، صفحه 23-43

چکیده
  . دانشگاه محال خردورزی، آموزش و یادگیری بسیاری از مسائل اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی است که باعث ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی افراد می شود. جوانان با درک این مسائل به آموزش عالی روی می آورند. هدف این مقاله، بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گرایش به آموزش عالی در بین دانشجویان به منظور شناخت نگرش، باور، نیاز، ارزش و آرمان آنها ...  بیشتر

89. نگرشی انسان شناختی بر پنداشت روستاییان از مشارکت سیاسی و چند عامل مؤثر بر آن در دو روستای نمونه گرمسار

ناصر فکوهی

دوره 11، شماره 26 ، شهریور 1383، ، صفحه 25-67

چکیده
  ثبات و پایداری حکومت های سیاسی در آغاز قرن بیست و یکم بر میزان پا گرفتن و درونی شدن پنداشت ها و رفتارهای دموکراتیک در انسان هایی استوار است که واحدهای سیاسی جدید یعنی دولت های ملی را می سازند. رابطه مستقیم کاهش تنش های اجتماعی درونی و تنش های سیاسی بین المللی و هزینه های ناشی از آنها با این ثبات، امروزه کاملا روشن است. از این رو، تلاش ...  بیشتر

90. مقایسه مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386 - ۱۳۸۵

مهدیه حمزه ای؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ علی اصغر کیا

دوره 16، شماره 45 ، شهریور 1388، ، صفحه 25-61

چکیده
  این مقاله با بررسی تطبیقی مطالب اعتیاد محور چهار روزنامه کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386-1385، عملکرد مطبوعات را در مبارزه با اعتیاد و کنترل این بحران به محک آزمون گذارده است. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه برجسته سازی و دیدگاه دروازه بانی استوار است و روزنامه های مورد بررسی از نظر متغیرهای سبک مطلب، موضوع اصلی مطلب، ...  بیشتر

91. زمینه‌های پیدایش و ادغام فرهنگی- اجتماعی مهاجران ایرانی در فرانسه

حسین میرزائی

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، ، صفحه 25-70

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.48012.2169

چکیده
  موضوع انطباق فرد مهاجر در جامعه مقصد همواره یکی از اصلی‌ترین مسائل در مطالعات مهاجرتی برای پژوهشگران به‌شمار می‌رود. مساله انطباق دیاسپورای ایرانی در فرانسه، از طرد کامل تا انطباق کامل را شامل می‌شود. این‌که فرد در کجای این طیف جایابی می‌شود به عوامل مختلفی ازجمله هویت واقعی و هویت آرمانی او بستگی پیدا می‌کند. درواقع هر قدمی در ...  بیشتر

92. کاریز (قنات) دستاورد دانش و فرهنگ بومی زیستگاههای کرانه های کویر، و نظامهای وابسته به آن در ایران و بهرهبرداری پایدار از آن

محمود جمعه پور

دوره 13، شماره 33 ، خرداد 1385، ، صفحه 27-64

چکیده
  با آشکار شدن این موضوع که بسیاری از رویه ها و روش های زندگی بشر امروزی خارج از توان زیست محیطی است و نمیتواند پایدار باشد، تکنیک ها، روش ها و فنونی که با قانون های بومشناختی هماهنگ و سازگار هستند، مورد توجه قرار گرفته است.بخش مهمی از این روش ها و فنون، تجربه و دانشی است که مردم بومی پس از چند هزار سال در سازگاری با محیط و شناخت سرزمین ...  بیشتر

93. مرگ و میر کودکان و محرومیت اجتماعی

یار محمد قاسمی؛ اسحاق قیصریان

دوره 15، شماره 40 ، فروردین 1387، ، صفحه 27-51

چکیده
  هدف اصلی این مقاله شناخت عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان در استان ایلام با تاکید بر محرومیت اجتماعی است. بر این اساس مهمترین سوال پژوهشی مورد نظر عبارت است از این که محرومیت اجتماعی و شاخص های جمعیتی، چه رابطه ای با مرگ و میر کودکان دارند. روش تحقیق مورد استفاده برای بررسی موضوع و سوالات تحقیق روش پیمایشی است و جامعه آماری مورد نظر عبارت ...  بیشتر

94. روابط نهادی دولت و جامعه در ایران پیشانوسازی (نقد نظریه شکاف تاریخی دولت و ملت در ایران و ارائه یک دیدگاه بدیل) علی جنادله

علی جنادله

دوره 24، شماره 76 ، خرداد 1396، ، صفحه 27-74

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.7601

چکیده
  در اغلب مطالعات جامعه‌شناختی تاریخی، شکاف دولت و ملت به‌عنوان ویژگی تاریخی و ذاتی جامعه سنتی ایران معرفی‌شده است. بدین ترتیب که قائم‌به‌ذات بودن دولت و بی‌نیازی آن از مشروعیت بیرونی و همچنین نبود رویه‌ها و قوانینی که حقوق و وظایف متقابل دولت و جامعه را تعیین کند، خودبسندگی دولت، بیگانگی نیروهای اجتماعی و دولت از یکدیگر و شکاف ...  بیشتر

جامعه شناسی
95. سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی

دوره 25، شماره 83 ، اسفند 1397، ، صفحه 27-60

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.30595.1769

چکیده
  این پژوهش که به واکاوی کنش سازندگان مسکن، شرایط حاکم بر کردار آنان، عوامل مؤثر و راهبردهای اتخاذی از سوی آنان می‌پردازد. بر اساس تحلیل نظام‌مند مصاحبه‎های عمیق با 25 نفر از فعالان حوزه مسکن در مشهد به روش نظریه زمینه‌ای با رویکرد اشتراوس و کوربین صورت گرفته است. ماحصل کدگذاری باز داده‌ها 256 کد اولیه بود که در قالب 20 مقوله محوری قرار ...  بیشتر

96. ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران

نعیم بدیعی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، ، صفحه 29-55

چکیده
  تصور و ادراک ما از مردم و رویدادهای دنیا به مقدار بسیار بستگی به تصویری دارد که از طریق وسایل ارتباط جمعی به ما منتقل شده است. دنیایی که باید با آن از جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره مواجه شویم، غیر قابل دسترسی، غیر قابل مشاهده و در بسیاری از موارد، دور از ذهن ماست. این دنیا باید از طریق وسایل ارتباط جمعی برای ما شناخته ...  بیشتر

97. حکمرانی و توسعه اقتصادفرهنگ؛ مقایسه ایران و کشورهای پیشرفته

اردشیر انتظاری؛ فاطمه درخشان

دوره 28، شماره 93 ، شهریور 1400، ، صفحه 29-70

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.62302.2416

چکیده
  بر اساس رویکرد غالب در توسعه، در چند دهه اخیر، مسیر رشد، در سطوح مختلف خرد و کلان از طریق تولید و تمرکز بر صنایع با ارزش‌افزوده بالا نظیر صنایع فرهنگی می­گذرد. برنامه­ریزی و مدیریت در فرایند تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی از شناخته‌شده‌ترین و مهم­ترین وظایف دولت­ها در سطح جهان است که از آن به­عنوان محور اصلی در توسعه ...  بیشتر

98. مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

محمد عبداللهی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، ، صفحه 30-57

چکیده
  سرمایه اجتماعی به عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چند وجهی، دارای گونه ها،سطوح، جنبه های عینی و ذهنی، عوامل، پیامدها و ویژگیهایی است که در دیدگاههای نظری و منابع تجربی، آن چنان که باید و شاید، تصریح نشده اند. در دیدگاه های کلاسیک، فقط مضمون سرمایه اجتماعی مطمح نظر است، ولی در دیدگاه های تلفیق گرایی معاصر، برخی صاحب نظران نظیر پارستز، ...  بیشتر

99. تحلیل جامعه‌شناختی بیگانگی تحصیلی دانشجویان مطالعه موردی: دانشگاه شاهد در سال تحصیلی88ـ1387

سید کمال الدین موسوی؛ سکینه حیدرچور مرند

دوره 19، شماره 56 ، خرداد 1391، ، صفحه 31-71

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.893

چکیده
  چکیده این مقاله به بررسی وضعیت "بیگانگی تحصیلی" و برخی از عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه شاهد می‌پردازد. بر اساس رویکرد انتقادی فرضیاتی چند مطرح و میان متغیرها ارتباط نظری برقرار گردید. جمعیت آماری پژوهش، شامل تمام دانشجویان دانشگاه شاهد در سال 1388 بوده است که از این میان 359 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

100. تعیین علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگی

فریبرز درتاج

دوره 17، شماره 49 ، شهریور 1389، ، صفحه 31-66

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.6804

چکیده
  به منظور بررسی علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگی، نمونه‌ای به حجم 380 نفر از مجروحان جنگی با درصدها و انواع مختلف مجروحیت‌ها به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب شد و پرسشنامه 39 سؤالی علل سوء مصرف و وابستگی به مواد که 5 حوزه علل فردی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی – فرهنگی، خانوادگی و قانونی را اندازه می‌گیرد بر روی آنها اجرا ...  بیشتر