دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی تطبیقی دیدگاه دانشجویان دانشگاه اصفهان و شهرکرد نسبت به برنامه های شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران

رحمان سعیدی

دوره 12، شماره 30 ، شهریور 1384، ، صفحه 91-121

چکیده
  پژوهش حاضر سعی دارد دیدگاه دانشجویان دانشگاه های اصفهان و شهرکرد را نسبت به برنامه های شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق در دو دانشگاه اصفهان و شهرکرد که تفاوت های محسوسی از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی دارند، انجام شده است. جامعه مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه های اصفهان و شهرکرد هستند ...  بیشتر

رسانه ها و فرهنگ های بومی در عصر جهانی شدن

رحمان سعیدی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1381، ، صفحه 71-96

چکیده
  در این مقاله در بحث از چگونگی رسانه ها و فرهنگ های بومی در عصر جهانی شدن، سعی شده است به این پرسش پاسخی روشن داده شود که آیا جهانی شدن سبب بحران در هویت فرهنگی و از بین رفتن فرهنگ های بومی و استحاله آنها در فرهنگ جهانی خواهد شد؟ پاسخ این پرسش با استفاده از روش تحقیقی کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از دیدگاه های مختلف اندیشه گران و نظریه ...  بیشتر