دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بازشناسی طبقه متوسط جهانی (با توجه به طبقه متوسط آسیایی) -طاهره قادری* سجاد کاوه**

طاهره قادری؛ سجاد کاوه

دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، ، صفحه 199-240

چکیده
  در دهه های اخیر، با افزایش شمار خانوارهای طبقۀ متوسطِ مصرف گرا در کشورهای در حال توسعه، خاصه ناحیۀ آسیا و رشد بنگاه های آسیایی که عرضه کننده کالاهای مصرفی غیر ضروری و بازاری اند، مفهوم پر طمطراق "طبقۀ متوسط نوین آسیایی" به جای"طبقۀ متوسط جهانی" مورد توجه قرار گرفته و بدنۀ وسیعی از تحقیقات و ادبیات را به خود اختصاص داده است. مقالۀ حاضر، ...  بیشتر

2. تبیین سطح و نوع دینداری دانشجویان دانشگاه‌های شهر قم

طاهره قادری

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، ، صفحه 47-92

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6766

چکیده
  این تحقیق، به سنجش سطح دینداری و سنخ‌شناسی انواع دینداری دانشجویان، می‌پردازد. برای سنجش سطح دینداری از مدل و سنجة گلاک و استارک استفاده شد و برای سنجش نوع دینداری از ترکیب نظریات انواع دینداری، بهره بردیم و در نهایت هفت نوع دینداری (عامیانه، شریعتمدارانه، رسمی حکومتی، متجددانه، سکولار، لائیک و ترکیبی) مناسب جامعة آماری، برگزیده ...  بیشتر

3. سیاست‌های دولت وتوسعه سیاسی در ایران (1384-1368)

طاهره قادری

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، ، صفحه 7-47

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6888

چکیده
  توسعه سیاسی پدیده‌ای است که نمی‌توان تأثیرش را بر حیات اجتماعی - سیاسی جهان امروز، به‌ویژه در جوامع در حال توسعه، انکار کرد. در فرایند تحقق توسعه سیاسی عوامل گوناگونی ایفای نقش می‌کنند که در میان آن‌ها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد سیاسی جامعه نقش با اهمیتی بر عهده دارد. سامان این مقاله نیز بر همین امر استوار است؛ یعنی ...  بیشتر

4. نگرش ها و نظرات دانشجویان رشته پژوهشگری نسبت به جامعه شناسی و دانشگاه

طاهره قادری

دوره 16، شماره 44 ، خرداد 1388، ، صفحه 123-154

چکیده
  این مقاله حاصل تحقیقی اکتشافی است که در سال ۱۳۸۱ انجام شد و هدف آن بررسی نظرات و نگرش های دانشجویان رشته پژوهشگری اجتماعی نسبت به جامعه شناسی بوده اند. در رابطه با دانشگاه 9/35 درصد دارای نگرش مثبت بوده اند. نتایج بررسی های مختلف این تحقیق نشان می دهد که سال های تحصیل در دانشکده در رابطه با برخی نظرات دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تأثیرگذار ...  بیشتر

5. صنعتی شدن و توسعه دیدگاه های نظری

طاهره قادری

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 218-283

چکیده
  این مقاله دو دیدگاه نظری رقیب را در مورد توسعه بررسی میکند: دیدگاه ساختارگرا و دیدگاه نو لیبرال. هر یک از این دو دیدگاه در زمان های متفاوت نفوذ قابل توجهی در تفکر توسعه داشته اند. محور اصلی تضاد بین دو دیدگاه، نقشی است که دولت باید در توسعه اقتصادی ایفا کند. به نظر ساختارگراها دولت باید در کلیه فعالیت های اقتصادی مشارکت فعالانه ای داشته ...  بیشتر