دوره و شماره: دوره 12، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 1-167 
3. گرایش های سیاسی نخبگان سیاسی

صفحه 71-110

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ محمد ابراهیم موحدی