کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره‌ توسعه فرهنگی -سید سالار اجتهد نژاد کاشانی.حسین پرویز اجلالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شماره 64-بهار93

چکیده

مقاله‌ پیش رو،  می‌ کوشد با بهره‌گیری از اندیشه‌های جامعه‌شناختی، مدلی نظری ـ مفهومی برای توسعه‌ فرهنگی ارائه نماید و به این منظور، با تفکیک دو بخش «هسته‌ فرهنگی مشترک» و «کنش اجتماعی» و تبیین روابط میان این دو، به بررسی مکانیسم عمل فرهنگ در جامعه‌ معاصر پرداخته است. در ادامه، با محوریت همین چارچوب نظری، چگونگی تغییر فرهنگ در جامعه را مورد تبیین و تدقیق جامعه‌شناختی قرار داده است. این کوشش نظری به منظور دست یافتن به مدلی نظری برای توسعه فرهنگی ـ به معنای روش دموکراتیک برساخته شدن هسته‌ فرهنگی مشترک جامعه ـ توسعه‌ فرهنگی را بر اساس مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌اش، تعریف و مدلی نظری برای آن ارائه کرده است. محقق در پایان، هشت مؤلفه مرتبط به هم، شامل برخورداری فرهنگی، ابداع فرهنگی، تکثر فرهنگی، تعامل فرهنگی، مشارکت فرهنگی، شمول فرهنگی، وفاق فرهنگی و بازاندیشی فرهنگی را به عنوان مؤلفه‌های تشکیل دهنده توسعه‌ فرهنگی پیشنهاد نموده است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع

-  آشوری، داریوش. (1386تعریف‌‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: آگه.

-  اسمیت، فیلیپ. (1387)، درآمدی بر نظریه‌ فرهنگی، ترجمه: حسن پویان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

-  باکاک، رابرت. (1386)، صورت‌بندی‌های فرهنگی جامعه‌ مدرن، ترجمه: مهران مهاجر، تهران: نی.

-  برگر، پیتر و لوکمان، توماس. (1375)، ساخت اجتماعی واقعیت. ترجمه: فریبرز مجیدی. تهران: علمی فرهنگی.

-  پیوزی، مایکل. (1384)، یورگن هابرماس، ترجمه: احمد تدین، تهران: هرمس.

-  چلبی، مسعود. (1384)، جامعه‌شناسی نظم، چاپ سوم، تهران: نی.

-  دورکیم، امیل. (1378)، خودکشی، ترجمه: نادر سالارزاده امیری، تهران: علامه‌ طباطبائی.

-  دورکیم، امیل. (1386صور بنیانی حیات دینی، ترجمه: محمدباقر پرهام، تهران: مرکز.

-  دورکیم، امیل. (1385قواعد روش جامعه‌شناسی، ترجمه: علیمحمد کاردان، تهران: دانشگاه تهران.

-  زیمل، گئورگ. (1380)، تضاد فرهنگ مدرن، ترجمه: هاله لاجوردی، ارغنون، 225-249.

-  سویینج‌وود، آلن. (1386)، تحلیل فرهنگی و نظریه‌ سیستم‌ها، ارغنون، شماره 18.

-  فروید، زیگموند. (1387)، ناخوشایندی‌های فرهنگ، ترجمه: امید مهرگان، تهران: گام نو.

-  فرهی بوزنجانی، برزو (1387)، مدیریت راهبردی مهندسی فرهنگ، رشد علوم اجتماعی، دوره دوازدهم،‌ شماره 1، پاییز 1387.

-  کوش، دنی. (1381)، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ترجمه: فریدون وحیدا، تهران: سروش.

-  لش، اسکات. (1384)، جامعه‌شناسی پست‌مدرنیسم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: مرکز.

-  مارکس، کارل. و انگلس، فردریش. (1984)، مانیفست حزب کمونیست، بازیابی در 2011، از فهرست آثار مارکس و انگلس:

-  نوذری، حسینعلی. (1381)، بازخوانی هابرماس، تهران: چشمه.

-  واتسون، سی. دبلیو. (1381)، کثرت‌گرایی فرهنگی، ترجمه: حسن پویان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

-  وانت، لوئیک واکو. (1379)، پی‌یر بوردیو، در متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی، تهران: مرکز.

-  وبر، ماکس. (1371اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، ترجمه: عبدالمعبود انصاری، تهران: سمت.

-  یونسکو. (1376)، فرهنگ و توسعه رهیافت مردم‌شناختی توسعه، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

-   Archer, M. S. (1995). Realist Social Theory: the Morphogenetic Approach. Cambridge University press.

-   Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Teste. (Richard Nice, Trans.) London: Routled & Keagan Paul.

-   Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambrdige: Cambrdige University press.

-   Bryant, C. G., & Jary, D. (1991). Giddens' theory of structuration:. London: Routledge.

-   Calhoun, C. J., Gerteis, J., & Moody, J. (2007). Contemporary Sociological theory. Malden: Blackwell.

-   Cromby, J. (2005). The Morphogenesis of Subjectivity: between constructionism and neuroscience. In A. H. Gulerce, Contemporary Theorising in Psychology: Global Perspectives. ontaria: Captus Press.

-   Craik, J (2007), Re-Visioning Arts and Cultural Policy, Sydney,  ANU E Press

-   Edgar, A., & Sedgwick, P. (2002). Cultural Theory, The Key Thinkers. London and New York: Routldge.

-   Fowler, B. (1997). Pierre Bourdieu and Cultural Theory. London: Sage.

-   Giddens, A. (1996). In Defence of Sociology. Cambridge: Polity.

-   Giddens, A. (1986). The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration. University of California Press.

-   Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of The Public Sphere. (T. Burger, Trans.) Massachussets: MIT press.

-   Healy, K. (1998). Conceptualising constraint: Mouzelis, Archer and the concept of social structure. Sociology , 509-522.

-   Johnson, P. D. (2008). Contemporary Sociological Theory: an Integrated Multi-level Approach. New York: Springer.

-   Mutch, A. (2002)."Actors and Networks or Agents and Structure: Toward a Realist View of Information Systems". Organization , 478-496.

-   parsons, t. (1951). The Social System. New York: Free press.

-   Scott, J. (2007). Giddens and Cultural Analysis. In T. Edwards, Cultural Theory. SAGE Publications, (pp. 83-107).

-   Swartz, D. (1997). Culture & Power : The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicogo: The Universuty Of Chicogo Press.

-   Unesco. (1998). Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development (Final Report).

-   Unesco (1996). Our Creative Diversity, Report of the World Commission on Culture and Development. Paris: Unesco  publications.

-   Unesco. (1982). Mexico City Declaration on Cultural Policy. Mexico City: Unesco Publications.

 

-   Unesco. (1975). Final Report of The International Conference on Cultural Policies in Africa. Paris: Unesco Publications.