تحلیلی‌بر‌عناصر‌و‌مؤلفه های‌تاریخی‌هویت‌ایرانی‌ در‌آراء‌و‌اندیشه های‌ ‌مسکویه ‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تاریخ دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دکتری تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران

چکیده

هویت ایرانی از جمله مباحث بسیار مهم و قابل‌توجهی بوده که در طول تاریخ ایران موردتوجه مورخان و نویسندگان برجسته بوده است. هویت ایرانی به معنای دل‌بستگی عاطفی و تعهد نسبت به میراث فرهنگی، میراث سیاسی و تبار مشترک ایرانی است. در پژوهش حاضر، تلاش بر این است که هویت ایرانی بر اساس تعریف مذکور در آراء و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه در تاریخ‌نگاری او مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. شیوه‌ای که او در تاریخ‌نگاری خود اتخاذ می‌کند در روند تکوین افق‌های تاریخ‌نگاری ایرانی تأثیر بسزایی برجای گذاشته است؛ بنابراین با بررسی و جست‌وجوی آثار مسکویه می‌توان مفاهیمی درباره ایران، تفکر ایرانی، الگوی مناسب نظام سیاسی و... را شناسایی نمود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال می‌باشد که انگاره‌های هویت ایرانی در اندیشه تاریخ‌نگاری مسکویه کدام است؟
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Historical Elements and Components of Iranian Identity in Miskawayh's Ideas and Thoughts

نویسندگان [English]

  • Zekrollah Mohammadi 1
  • Mohsen Parvish 2
1 Associate Professor of History, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D. of History, Imam Khomeini International University, Iran
چکیده [English]

The Iranian identity has been the focus of historians and writers throughout Iran's history as a considerably important topic. The Iranian identity means an emotional attachment and commitment to Iran’s cultural heritage, political heritage, and common ancestry. In the present study, it is attempted to study and investigate the Iranian identity based on the aforementioned definition in the ideas and thoughts of Abū ʿAlī  Miskawayh  in his historiography. The way he adopts his historiography has greatly influenced the development of the horizons of Iranian historiography. Thus, by studying and exploring Masqawi's works one can identify concepts about Iran, Iranian thought, appropriate models of the political system, etc. The present paper, using a descriptive-analytic method, seeks to answer the question: what are the ideas of Iranian identity in the writings of Miskawayh? The results of the research show that in Miskawayh’s thoughts, history and historical past have played the most important role in the revival and reconstruction of the Iranian identity in the Islamic era. By highlighting the Iranian identity, Miskawayh aims to use the institution of Iranian monarchy instead of the caliphate. Indeed, this would give credence to both the Buyid dynasty and the political unity of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iranian Identity
  • Cultural Heritage
  • Iranshahri Idea
  • Historiography
  • Abū ʿAlī Miskawayh