تعداد مقالات: 492
478. نگرشی انتقادی به نظریه «سلوله کانیسمانی» ماکس وبر

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 235-253

داور شیخاوندی


479. نظام ایلی، ماهیت و مختصات عمده جامعه عشایری ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 238-247

مسعود چلبی؛ محمد عبدالهی


480. نظریه معرفت شناسی ابن خلدون

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 237-255

ناصرالدین غراب؛ تقی آزاد ارمکی


481. گونه شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 327-362

حمیدرضا جلایی پور


482. Network Analysis in sociality

دوره 3، شماره 5.6، زمستان 1373، صفحه 1-6

10.22054/qjss.1995.6901


484. اهمیت تفکیک هگلی ، دولت و جامعه مدنی

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 255-277

عظیم رهین


485. تاریخچه اشتغال زن در ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 249-267

عذرا جارالهی


486. بورس رهبران فولبرایت و نخبگان حاکم در دهه آخر دوران پهلوی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 363-419

حسام الدین آشنا


488. روش شناسی مردمی

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 269-277

بیوک محمدی


489. درآمدی روش شناسانه بر تحلیل بولی فوران از انقلاب ایران

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 421-453

محمدرضا طالبان


491. سفرنامه های ترجمه شده درباره ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 279-307

مهدی محسنیان راد