تعداد مقالات: 499
476. نقش شرق شناسی در استعمار غربی

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 215-235

مرتضی کتبی


477. تاثیر حضور ماموران راهنمایی و رانندگی بر توقف عابران پشت چراغ قرمز عابر

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 225-235

خدیجه علی آبادی؛ یوسف کریمی


479. انقلاب اسلامی ورانت سیاسی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 263-325

فرهاد درویشی


482. جایگاه تحقیقات در علوم انسانی گذشته، حال، آینده

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 285-296

علامه محمد تقی جعفری


484. Network Analysis in sociality

دوره 3، شماره 5.6، زمستان 1373، صفحه 1-6

10.22054/qjss.1995.6901


486. نگرشی انتقادی به نظریه «سلوله کانیسمانی» ماکس وبر

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 235-253

داور شیخاوندی


487. نظریه معرفت شناسی ابن خلدون

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 237-255

ناصرالدین غراب؛ تقی آزاد ارمکی


488. نظام ایلی، ماهیت و مختصات عمده جامعه عشایری ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 238-247

مسعود چلبی؛ محمد عبدالهی


489. گونه شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 327-362

حمیدرضا جلایی پور


491. تاریخچه اشتغال زن در ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 249-267

عذرا جارالهی


492. اهمیت تفکیک هگلی ، دولت و جامعه مدنی

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 255-277

عظیم رهین


493. بورس رهبران فولبرایت و نخبگان حاکم در دهه آخر دوران پهلوی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 363-419

حسام الدین آشنا


495. روش شناسی مردمی

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 269-277

بیوک محمدی


496. درآمدی روش شناسانه بر تحلیل بولی فوران از انقلاب ایران

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 421-453

محمدرضا طالبان


498. سفرنامه های ترجمه شده درباره ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 279-307

مهدی محسنیان راد