دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بازتولید جمعیت ایران: وضع موجود و ملاحظاتی درباره سیاستگذاری

حسن سرایی

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-35

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1279

چکیده
  چکیده هدف ما از این تحقیق تشخیص شرایط و عوامل باروری پایین در ایران و پیشنهاد مسیرهای مستقیم سیاستگذاری برای ارتقای باروری بود. ابتدا ملاحظه کردیم که وضعیت موجود جمعیت ایران می‌تواند به نحو بی سابقه‌ای مناسب توسعه و در نتیجه اشتغال و ازدواج جوانان باشد. در واقع، استفاده درست و به موقع از فرصت‌های ایجاد شده موجود توسط تحولات جمعیتی ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر درمان ناباروری در زنان نازا

اکبر شریفیان

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، ، صفحه 234-269

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6880

چکیده
  در این پژوهش عوامل اجتماعی مؤثر بر انتخاب درمان ناباروری در زنان نازا مورد بررسی قرار خواهد گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر درمان ناباروری در زنان نازا می‌باشد. از مجموعه عوامل اجتماعی، تاثیر دوعامل روابط اجتماعی، گفتمانی - علمی ‌و اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر متغیروابسته (انتخاب درمان ناباروری) ...  بیشتر