دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
دینداری عامیانه: واکاوی عریضه‌نویسی برای چاه جمکران از منظر عریضه‌نویسان

ابوتراب طالبی؛ احمد سلامی

دوره 23، شماره 72 ، خرداد 1395، ، صفحه 71-107

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.5710

چکیده
  بررسی پدیده عریضه نویسیاز دید کنش گران و نزدیک شدن به تجربهٔ آن‌ها در مواجهه با امر قدسی،در جهت تشخیص نوع دینداری آن‌ها هدف این مقاله است. دو پرسش اصلی در این زمینه مطرح است. 1- افرادی که اقدام به نوشتن عریضه و انداختن آن در چاه جمکران می‌کنند، چه نگاهی به این کنش دارند؟ 2- این کنشگران به لحاظ سنخ دینداری، در چه سنخی جای دارند؟ این ...  بیشتر

گونه شناسی زیارت و دینداری زائران معنا کاوی کنش زیارت زائران امام رضا (ع)

ابوتراب طالبی؛ الهه براق علی پور

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، ، صفحه 75-106

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1737

چکیده
  هدف این مقاله بررسی پدیده"زیارت امام" و فهم زائران ایرانی می‌باشد. در بررسی زیارت، چهار بعد قابل‌شناسایی است؛ آداب و مناسک که مربوط به نحوه انجام زیارت است (وجه عملی)، اعتقاداتی که در پس این اعمال نهفته‌اند (وجه اعتقادی)، شرایط جامعه و درک فرد (زائر) از این کنش. هدف این مقاله بررسی و فهم کنش زیارت از منظر کنشگر، تفهم کنشگران می‌باشد. ما ...  بیشتر

بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان)

ابوتراب طالبی؛ امیرحسین بحری پور

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، ، صفحه 38-72

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2014.723

چکیده
           ابوتراب طالبی*امیرحسین بحری‌پور**                تاریخ دریافت: 9/7/92                   تاریخ پذیرش: 5/2/93     چکیدههدف این مقاله بررسی میزان جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان شهر کاشان در پنج بعد جامعه‌ای، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...  بیشتر

مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان

ابوتراب طالبی؛ یوسف خوشبین

دوره 19، شماره 59 ، اسفند 1391، ، صفحه 216-249

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6886

چکیده
  این مقاله، با هدف «بررسی مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان و عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر آن» تدوین شده است. چارچوب نظری مقاله با رویکرد تلفیقی، و با استفاده از نظریه‌های وبر، دورکیم، پارسونز، بوردیو و رس تدوین شده است. روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش جوانان (29-20) شهر همدان ...  بیشتر

بازنمایی "دیگری فرودست" در رمان‌های دوره پهلوی اول

ابوتراب طالبی؛ مریم ناظری

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، ، صفحه 131-171

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.888

چکیده
  چکیده: مقاله حاضر در پی آن است که درکی از چگونگی بازنمایی روابط قدرت درون یکی از پر مخاطب‌ترین ژانرهای ادبی (رمان) به دست آورد. روابطی که نه به صورت آشکار بلکه به طور پنهانی درون سطرهای رمان گنجانده شده و گویای ذهنیت نهانی نویسندگان این رمان‌ها در مورد اقشاری بود که در مقاله پیش رو با عنوان "دیگری" تعریف شده‌اند. در مبانی نظری، ابتدا ...  بیشتر