دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مدرنیزاسیون و شیوع بیماری‌های عفونی نوپدید: بررسی عوامل زیربنایی ظهور و همه‌گیری کووید-19 و تداوم آن

مهیار محبی میمندی؛ محمد ساسانی پور

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، ، صفحه 39-78

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.54255.2285

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی مهم‌ترین عوامل ظهور و همه‌گیری بیماری‌های عفونی نوپدید همچون کووید-19 و ارتباط آن‌ها با مدرنیزاسیون و جهانی‌شدن بر اساس مفاهیم ارائه‌شده در دیدگاه جامعه‌شناسی جامعه مخاطره‌آمیز ایرلیش بک و دیدگاه جمعیت‌شناختی گذار سلامتی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد موجود است. بر اساس یافته‌های این ...  بیشتر