دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تاملی در روند حقوق مطبوعات

محمود علوی

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، ، صفحه 210-232

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2011.6831

چکیده
  تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی - نوشتاری، دیداری و شنیداری - در عرصه‌های گوناگون از جمله افکار عمومی‌و فرهنگ جامعه تردیدناپذیر است. بی حد و مرز بودن عرصۀ فعالیت رسانه‌ها، آفت‌هایی را به همراه داشته و آسیب‌هایی را متوجّه افراد و جامعه می‌نماید. محدودیت بیش از حد رسانه‌ها نیز جریان آزاد و منطقی اطلاعات و اثرگذاری سازندۀ آن‌ها را مختل ...  بیشتر