دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی بازنمایی زنان در ترانه‌های فولکلوریک لکی و لُری

ابراهیم ملکی

دوره 17، شماره 49 ، شهریور 1389، ، صفحه 219-250

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.6809

چکیده
  مقاله حاضر خلاصه‌ای از بررسی بازنمایی زنان در ترانه‌های فولکلوریک لکی و لُری و شناختِ چگونگی مفاهیم جامعه‌شناختی همچون جمع‌گرایی، واقعگرایی، انسان‌گرایی و برابری‌خواهی در این ترانه‌هاست. چارچوب مفهومی‌تحقیق برپایه نظریاتی است که به پیش‌رویی و مترقی بودن ترانه‌های فولکلوریک در زندگی اجتماعی انسانها اعتقاد دارند. همچنین ...  بیشتر