دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. گل سرخ و فناوری تولید گلاب

محمد میرشکاری

دوره 13، شماره 34.35 ، آذر 1385، ، صفحه 199-222

چکیده
  بر اساس متون پهلوی می توان گفت که گل سرخ از دوران کهن در ایران قداست داشته و در دوران اسلامی نیز قداست خود را حفظ کرده است، به طوری که گل سرخ در باور مسلمانان منتسب به پیامبراکرم (ص) میباشد. ایرانیان از دیرباز در بیشتر آیینهای خود از گل سود می بردهاند، و چون گل ملیت محدودی به بار می نشسته، اقدام به گرفتن عصاره آن یعنی گلاب نمودهاند. چون ...  بیشتر