دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
هویت ملی در ایران فرا تحلیل مقاله‌های فارسی موجود

محمد عبداللهی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، ، صفحه 1-35

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.6810

چکیده
  این فراتحلیل دربرگیرنده 50 مقاله فارسی موجود درباره هویت ملی در ایران است، که در کتاب‌شناسی هویت اجتماعی چاپ 1388 ذکر شده اند. برای انجام این فراتحلیل با بینش تلفیقی، فرمی جامع تهیه شد. به واسطه این فرم تمام اطلاعات هر مقاله در ارتباط با 22 متغیر تعریف شده، استخراج و با روش‌های کمی و کیفی تحلیل و بر اساس آن گزارش فراتحلیل مشتمل بر یک مقدمه ...  بیشتر

مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

محمد عبداللهی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، ، صفحه 30-57

چکیده
  سرمایه اجتماعی به عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چند وجهی، دارای گونه ها،سطوح، جنبه های عینی و ذهنی، عوامل، پیامدها و ویژگیهایی است که در دیدگاههای نظری و منابع تجربی، آن چنان که باید و شاید، تصریح نشده اند. در دیدگاه های کلاسیک، فقط مضمون سرمایه اجتماعی مطمح نظر است، ولی در دیدگاه های تلفیق گرایی معاصر، برخی صاحب نظران نظیر پارستز، ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی اهدای عضو و بافت پس از مرگمغزی در بین شهروندان تهرانی

محمد عبداللهی؛ لیلا شکرایی فرد

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، ، صفحه 1-38

چکیده
  انتقال سلول بافت یا عضو زنده از یک فرد به فرد دیگر به نحوی که عملکرد آنمحفوظ بماند، پیوند نام گرفته است. در حال حاضر فراوردههای پیوندی آلوگراف (انسانی) در درمان بسیاری از بیماری ها به عنوان بهترین و تنها راه ممکن اتتخاب می شود. این نسوج و اعضا از افرادی برداشته می شود که مرگ مغزی آنها از طرف پزشکان تایید شده باشد و برداشت نسوج و اعضا با ...  بیشتر

هویت جمعی غالب در بین دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج

محمد عبداللهی؛ برزو مروت

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، ، صفحه 77-112

چکیده
  مقاله حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر هویت جمعی غالب در نزد دانشجویانشاغل به تحصیل در دانشگاههای شهر سنندج به انجام رسیده است. پرسش اصلی این است که دانشجو در درجه اول با کدام یک از هویت های جمعی (قومی، ملی، جهانی) خود را به دیگران معرفی کرده و در برابر آن احساس تعهد و تعلق می کند؟ رابطه هویت جمعی غالب در نزد دانشجویان با گستره شبکه روابط، ...  بیشتر

فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

محمد عبداللهی؛ امید قادر زاده

دوره 10، شماره 24 ، اسفند 1382، ، صفحه 1-36

چکیده
  وجود احساس نزدیکی و پذیرش اجتماعی در بین اقوام ایرانی، یکی از مطمئن ترین راههای نیل به همبستگی و وفاق اجتماعی در ایران به شمار می آید. این مقاله با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی، به بررسی میزان فاصله اجتماعی ساکنان شهر بانه (که به لحاظ قومیتی کرد هستند) از اقوام ایرانی و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. در این پژوهش، منظور از فاصله اجتماعی، ...  بیشتر