دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تبعات زیست محیطی توسعه فضایی بی ضابطه شهر(جهان سوم) ارائه راهنمودهایی در چارچوب توسعه پایدار

نسرین تولایی

دوره 10، شماره 22 ، شهریور 1382، ، صفحه 1-38

چکیده
  رشد طبیعی جمعیت شهرها همراه با اهمیت شهرها به منزله مراکز اداری - تجاری و دافعه های مکانی حاکم بر روستاها رشد بی ضابطه ای را بر شهر حاکم کرده است، این در حالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت شهری اضافه شده در جهان سوم در سکونتگاه های محدودیت اراضی در نواحی شهری مسائلی نظیر پرجمعیتی ، رشد کانون های خودرو و به تبع آن، انحطاطات زیست محیطی ...  بیشتر