دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. جوانان و ناهنجاری های رفتاری

جمال ریسی

دوره 10، شماره 21 ، خرداد 1382، ، صفحه 135-157

چکیده
  مقاله حاضر، خلاصه پژوهشی اجتماعی است که در زمینه علل ناهنجاری های رفتاری جوانان صورت گرفته است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته، جامعه آماری آن را جوانان شهرک رجایی شهر کرج تشکیل می دادند. چارچوب نظری پژوهش را نیز نظریه های آنومی، کنترل اجتماعی، علقه خانوادگی، ارتباطات نسبی، و برچسب زنی تشکیل می داد. یافته های پژوهش حاکی از آن ...  بیشتر