دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. نقش دو نسل از فیلمسازان مؤلف در پیشرفت سینمای ایران: نگاه مقایسه ای

آنتونیا شرکا

دوره 8، شماره 15.16 ، اسفند 1380، ، صفحه 265-289

چکیده
  مقاله حاضر به مقایسه دو نسل از فیلم سازان مولف از نظر نقش ایشان در پیشرفت سینمای ایران می پردازد. از این رو در دو سطح پیش می رود 1- تعیین و معرفی فیلم سازان مولف سینمای ایران (بر مبنای تئوری مولف که اولین بار توسط منتقدان فرانسوی نشریه کایه دو سینما در دهه پنجاه میلادی مطرح شد). ۲- تعریف پیشرفت در سینما و تعیین شاخص های پیشرفت سینمای ایران ...  بیشتر