دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. مروری بر :پدیدار شناسی و جامعه شناسی پدیداری

اکبر فریار

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، ، صفحه 169-202

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.1995.5158

چکیده
  دیدگاه پدیدارشناسی در قلمرو فلسفی محدود نمانده و در طی نیم فرد اخیر به دلیل مبانی نظری خاص خود، علوم انسانی، از جمله جامعه شناسی را تحت تاثیر قرار ... تأثیر در بعد مندولوژیک چشمگیر بوده از در موضع مقابله با پوزیتیویسم ، جامعه شناسی پدیداری را موجب گردیده و رهیافت های دیگری را نیز کم و بیش تأثر بخشیده است. در عین حال . دیدگاه پدیدارشناسی ...  بیشتر