دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران

فریبا شایگان

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 89-115

چکیده
  بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران با هدف شناخت بیشتر مشارکت کنندگان در انقلاب و تطبیق آن با نظریه های موجود، در قالب تحقیق صورت گرفت که مقاله حاضر حاصل آن است. در این تحقیق با بهره گیری از نظریه های مارکس، هانتیگتون، گر، دیویس، بریتون و نیز بررسی نظرات مربوط به انقلاب اسلامی ایران (آبراهامیان، کاسی، فوکو، محمدی ...  بیشتر

اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی

محمد حسین پناهی؛ فریبا شایگان

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، ، صفحه 73-108

چکیده
  اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت می پردازد. تحقیقات صورت گرفته حکایت ازروند نزولی اعتماد سیاسی در ایران از اول انقلاب تا کنون دارد. از جمله عوامل مؤثر براعتماد سیاسی که در تئوریهای جامعه شناسان کلاسیک و معاصر و نظریهپردازان سرمایه اجتماعی بر آن تأکید شده، دین است. این عامل در کشور ایران که حکومت دینی برقرار است و دخالت دین در سیاست ...  بیشتر

بررسی اهداف، ایده آلها و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی ره

فریبا شایگان

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، ، صفحه 95-124

چکیده
  یکی از مهمترین منابع مطالعه اهداف انقلاب اسلامی، سخنان و پیام های رهبر و ایدئولوگ انقلاب است. این تحقیق به منظور مطالعه اهداف انقلاب اسلامی به تحلیل محتوای سخنان امام خمینی (ره) پرداخته است. برای این کار از صفحات کتاب های صحیفه نور، مجلدات ۲ تا ۱۵ (از مهر ۵۶ تا شهریور ۶۵) نمونه گیری به عمل آمد و جمعا ۷۷۴ جمله از امام در این مورد استخراج ...  بیشتر

رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی

فریبا شایگان

دوره 8، شماره 15.16 ، اسفند 1380، ، صفحه 230-263

چکیده
  بررسی رابطه بین نهادهای دین و دولت یکی از محورهای مهم جامعه شناسی سیاسی و به عنوان یکی از مباحث امروز جامعه تلقی می شود. بررسی نظر جامعه شناسان در این مقاله نشان داد که برخی از آنان قایل به تفکیک و تقسیم وظایف بین دین و دولت بوده و عدهای دین را حاکم و ناظر بر دولت دانسته و گروهی دیگر بر عکس دولت را اداره کننده و حاکم بر دین می دانند. مطالعه ...  بیشتر