دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تصویرهــای شهر در فیلم‌های سینمایی ایرانی: 1390- 1309

پرویز اجلالی؛ حامد گوهری پور

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، ، صفحه 229-278

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1285

چکیده
  تصویرهــای شهر در فیلم‌های سینمایی ایرانی: 1390-1309    پرویز اجلالی*حامد گوهری پور**                              تاریخ دریافت: 10/7/93                                 تاریخ پذیرش: 15/2/94 چکیدهاین مقاله بر آن است تا تصویرهای  گوناگون عمده‌ای ...  بیشتر