دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
پیوند اجتماعی و گرایش به رفتارهای نابهنجار دانش آموزان

فیروز راد؛ نیر رستمی

دوره 23، شماره 74 ، آذر 1395، ، صفحه 177-214

https://doi.org/10.22054/qjss.2016.7211

چکیده
  گرایش به رفتارهای نابهنجار از سوی دانش‌آموزان، ازجمله مشکلات عمده‌ای است که زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بعدی به شمار می‌رود. انجام چنین رفتارهایی، همچون دیگر مسائل اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی رخ می‌دهد که ضعف پیوند اجتماعی(پیوند با مدرسه و خانواده) یکی از همین عوامل مهم محسوب می‌گردد. مسلماً دانش‌آموزان و نوجوانان ...  بیشتر