تعداد مقالات: 506
176. ترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقی

دوره 8، شماره 15.16، زمستان 1380، صفحه 71-99

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرابی؛ محمدرضا مقدم


177. گرایش های سیاسی نخبگان سیاسی

دوره 12، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 71-110

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ محمد ابراهیم موحدی


179. ایرانِ پیرامونی و تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول

دوره 25، شماره 82، پاییز 1397، صفحه 71-97

10.22054/qjss.2018.26857.1672

محمد سعید ذکایی؛ مهران صولتی


184. اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 73-108

محمد حسین پناهی؛ فریبا شایگان


187. مدیریت شهری در ایران (محدودیت ها، چالش ها و راه کارها)

دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 75-100

غلامرضا لطیفی


188. بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 75-105

غلامرضا لطیفی


190. کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 75-116

10.22054/qjss.2018.24577.1612

علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقری


191. تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر هویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج

دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 75-99

10.22054/qjss.2018.18924.1483

مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ اسلام یزدانمهر


192. جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران

دوره 13، شماره 36، زمستان 1385، صفحه 76-102

غلامرضا لطیفی؛ مهرناز امین آقایی


193. آسیب شناسی روابط عمومی در ایران

دوره 16، شماره 47، زمستان 1388، صفحه 76-123

مهدی محسنیان راد؛ اسماعیل قدیمی


196. هویت جمعی غالب در بین دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج

دوره 12، شماره 32، زمستان 1384، صفحه 77-112

محمد عبداللهی؛ برزو مروت


197. مطالعه جنسیتی باورهای عامیانه در عصر قاجار

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 77-115

10.22054/qjss.2017.9475.1236

سمیه سادات شفیعی


199. عوامل مؤثر بر توسعه روستایی

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 79-105

عزت الله سام آرام