تعداد مقالات: 492
176. هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی

دوره 12، شماره 30، تابستان 1384، صفحه 67-89

غلامرضا لطیفی


177. گرایش های سیاسی نخبگان سیاسی

دوره 12، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 71-110

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ محمد ابراهیم موحدی


178. جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران

دوره 13، شماره 36، زمستان 1385، صفحه 76-102

غلامرضا لطیفی؛ مهرناز امین آقایی


179. اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 73-108

محمد حسین پناهی؛ فریبا شایگان


181. فن آوری تهیه ی ذغال در شمال ایران پژوهشی در حوزهی دانش بومی

دوره 13، شماره 34.35، پاییز 1385، صفحه 97-147

هما حاجی علی محمدی


183. عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد

دوره 15، شماره 41، تابستان 1387، صفحه 67-85

سید احمد حسینی حاجی بکنده؛ فاطمه جعفری


187. بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 75-105

غلامرضا لطیفی


188. هویت جمعی غالب در بین دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج

دوره 12، شماره 32، زمستان 1384، صفحه 77-112

محمد عبداللهی؛ برزو مروت


189. ترکیب روش های کمی و کیفی: توهم یا واقعیت

دوره 15، شماره 40، بهار 1387، صفحه 53-88

رضا همتی


190. آسیب شناسی روابط عمومی در ایران

دوره 16، شماره 47، زمستان 1388، صفحه 76-123

مهدی محسنیان راد؛ اسماعیل قدیمی


193. رابطه میزان دینداری (التزام دینی) با نوع دینداری

دوره 17، شماره 49، تابستان 1389، صفحه 67-103

10.22054/qjss.2010.6805

ابوالفضل ذوالفقاری


194. بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط

دوره 17، شماره 50، پاییز 1389، صفحه 63-90

10.22054/qjss.2010.6812

جعفر هزارجریبی


196. بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران

دوره 18، شماره 53، تابستان 1390، صفحه 95-135

10.22054/qjss.2011.6828

علیرضا حسینی