تعداد مقالات: 519
128. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون

دوره 10، شماره 23، پاییز 1382، صفحه 43-93

محمدرضا رسولی


130. بررسی عوامل شکل گیری جنبش پوپولیستی - استقلال طالبانه و چریکی جنگلی

دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 43-73

ابراهیم فیوضات؛ مجید نثار


134. فرآیند بسیج در انقلاب مشروطه‌ایران

دوره 18، شماره 53، تابستان 1390، صفحه 45-94

10.22054/qjss.2011.6827

عباس کشاورز


140. رابطه بین برخورداری از انواع سرمایه و نوع نگرش به عدالت اجتماعی

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 49-88

نادر سالار زاده امیری؛ سید حسن حسینی


143. مددکاری اجتماعی و چالش های جامعه در حال توسعه

دوره 10، شماره 21، بهار 1382، صفحه 53-77

حسین فکر آزاد


146. محاسبه nLx در جدول عمر خلاصه

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 63-78

حسن سرایی


147. نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 63-87

10.22054/qjss.2018.5440.1132

ریحانه نادری نژاد؛ غلامرضا غفاری؛ فرشاد مومنی


148. بررسی پیامدهای اجتماعی بحران کمبود منابع آب در مناطق کویری (مطالعه موردی شهرستان اردکان)

دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 99-136

10.22054/qjss.2017.7922

محمد حسین پاپلی یزدی؛ محمود جمعه پور؛ محمد مهدی زاده اردکانی