تعداد مقالات: 492
131. ناسیونالیسم قومی و عوامل مرتبط با آن : مطالعه پیمایشی کردهای ایران

دوره 23، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 36-69

10.22054/qjss.2017.7212

امید قادرزاده؛ عباس شفیعی نیا


132. روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت علیرضا ملائی توانی*

دوره 23، شماره 75، زمستان 1395، صفحه 5-36

10.22054/qjss.2017.7592

علیرضا ملائی توانی


134. بررسی پیامدهای اجتماعی بحران کمبود منابع آب در مناطق کویری (مطالعه موردی شهرستان اردکان)

دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 99-136

10.22054/qjss.2017.7922

محمد حسین پاپلی یزدی؛ محمود جمعه پور؛ محمد مهدی زاده اردکانی


135. بررسی نقش سیاسی روحانیت در دوره رضاشاه

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 37-76

10.22054/qjss.2018.16451.1415

محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر


137. نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 63-87

10.22054/qjss.2018.5440.1132

ریحانه نادری نژاد؛ غلامرضا غفاری؛ فرشاد مومنی


140. سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد

دوره 25، شماره 83، زمستان 1397، صفحه 27-60

10.22054/qjss.2018.30595.1769

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی


142. چالش‌های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه‌های دانشگاه‌های سراسری شهر تهران

دوره 26، شماره 84، بهار 1398، صفحه 41-67

10.22054/qjss.2019.44811.2139

نجمه گودرزی؛ فاطمه قاسم پور؛ سید مهدی اعتمادی فرد