تعداد مقالات: 492
53. «مخاطبان در متن» در سه کتاب مقدس

دوره 18، شماره 53، تابستان 1390، صفحه 1-43

10.22054/qjss.2011.6826

مهدی محسنیان راد


59. فهم خانه داری در بستر نقشهای جنسیتی : مطالعه کیفی در شهر تهران

دوره 23، شماره 73، تابستان 1395، صفحه 1-31

10.22054/qjss.2016.7204

سهیلا صادقی فسایی؛ زهرا میرحسینی


61. سخن آغازین

دوره 23، شماره 75، زمستان 1395، صفحه 1-3

10.22054/qjss.2017.7591


62. آزار "مَکل مَکل مَکینِگی"("دیوک" چاهی)

دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 1-98

10.22054/qjss.2017.7926

مرتضی فرهادی


67. تحولات نظری در سنخ‌شناسی سازمان‌های دینی

دوره 25، شماره 82، پاییز 1397، صفحه 1-29

10.22054/qjss.2018.26714.1670

حسن سرایی؛ مرتضی خوش آمدی


68. انگ خوردگیِ سکونت‌گاه غیر رسمیِ نوکان در کرمانشاه

دوره 25، شماره 83، زمستان 1397، صفحه 1-26

10.22054/qjss.2019.33748.1857

سیاوش قلی پور؛ نادر امیری؛ سارا کرانی