نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول)

2 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه یاسوج

چکیده

از جمله ابعاد جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگ می­باشد. جهانی شدن فرهنگ فرایندی پویا است که هر روز بر پیچیدگی و فشردگی آن افزوده می­گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن فرهنگ برهویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج است. روش انجام این پژوهش پیمایشی بوده و حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول لین 400 نفر دانشجوی زن و مرد دانشگاه یاسوج و با روش نمونه گیری طبقه­ای بصورت تصادفی انجام گرفته ­است. ابزار پرسشنامه حاوی گویه­های محقق ساخته و هنجاریابی شده می­باشد. روایی آن از طریق  اعتبار صوری  وپایایی آن از طریق  محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که هویت ملّی افراد مورد مطالعه نسبتا قوی می­باشد. با این حال جهانی شدن فرهنگ آنرا تحت تاثیر قرار می‌دهد. به طوری که از بین 5 فرضیه مرتبط با تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر هویت ملّی، 4فرضیه تأیید شد. با استفاده از رگرسیون چند متغیره مهمترین متغیرهای مستقل اثر گذار بر هویت ملّی، استفاده از آثار مکتوب غیربومی، مصرف گرایی، کثرت­گرایی و جنسیت شناخته شد. نتیجه نهایی آنکه حدود 38 درصد از واریانس هویت ملّی در این پژوهش از طریق متغیرهای مذکور تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Globalization of Culture on the National Identity of the Students of Yasouj University

نویسندگان [English]

  • Maryam Mokhtari 1
  • Sirus Ahmadi 2
  • Sayed Eslam Yazdanmehr 3

1 Associate Professor of Sociology, Yasouj University (corresponding author)

2 Associate Professor of Sociology, Yasouj University

3 Master of Sociology, Yasouj University

چکیده [English]

Globalization of culture is one of the aspects of globalization. It is a dynamic process to which more complexity and concision is added every day. The aim of the current study is to examine the effect of the globalization of culture on the national identity of the students of Yasouj University. The method of research was done through conducting a survey, and the sample size of the study was calculated to be 400 female and male students through the Lin formula, and was done with a random stratified sampling method. The questionnaire included researcher-made and normalized questions. Its validity was measured through face validity, and its reliability through Cronbach’s alpha. The findings showed that the national identity of the people studied was relatively strong. Nevertheless, globalization of culture has an effect on it, in a way that from the 5 hypotheses related to the effect of globalization of culture on national identity, 4 were confirmed. Using the regression of a few variables, the most important independent variables affecting national identity were found to be reading non-domestic texts, consumerism, pluralism and gender. The final result is that about 38% of national identity’s variance was derived from the above variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization of culture
  • National Identity
  • students
  • Yasouj University
منابع
-   آذین، احمد؛ پیرمحمدی، کبری. (1387). "بررسی نقش رسانه‌های نوین با تأکید بر ماهواره و اینترنت بر هویت فرهنگی دانشجویان"، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 2.
-   آشفته تهرانی، امیر. (1386). جامعه‌شناسی جهانی‌شدن، تهران: نشر دانژه.
-    بیات، بهرام؛ آزادواری، علی‌اکبر. (1389). "تأثیر جهانی‌سازی بر هویت ملّی و هویت جهانی با تأکید بر رسانه‌های ارتباطی نوین". مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 22.
-   توحید فام، محمد. (1381). فرهنگ در عصر جهانی‌شدن: چالش‌ها و فرصت‌ها، تهران: انتشارات روزنه.
-   خلیلی اردکانی، محمدعلی؛ معیدفر، سعید؛ ساعی، علی. (1390). "مسائل اجتماعی ایران جهانی‌شدن و تأثیر آن بر هویت قومی ‌و ملّی. (مطالعه کردهای سنندج)"، مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره 10.
-   رابرتسون، رونالد. (1380). جهانی‌شدن، تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه: کمال پولادی، تهران: نشر ثالث.
-   رهبرقاضی، محمودرضا؛ ایمان منفرد، زینب. (1396). "بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملّی"، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره 17.
-   ریترز، جرج. (1389). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-    سلیمانی بشلی، محمدرضا. (1389). جهانی‌شدن؛ بحران هویت و تضعیف تربیت دینی، اسلام و پژوهش‌های تربیتی، سال دوم، شماره 2.
-   سلیمی، حسین. (1384). نظریه‌های گوناگون درباره جهانی‌شدن، تهران: انتشارات سمت.
-   فرهادی محلی، علی. (1390). بررسی تحلیلی پدیده جهانی‌شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری‌های عمومی، دوره 2، شماره 5.
-   کاستلز، مانوئل. (1385)، عصر اطلاعات، قدرت هویت، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: انتشارات طرح نو.
-   کاویانی راد، مراد؛ حافظ نیا، محمدرضا؛ کریمی‌پور، یدالله؛ طاهر خانی، مهدی. (1385). تأثیر جهانی‌شدن بر هویت ملّی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه دولتی شهر تهران)، فصلنامه ژئولیتیک، شماره 7 و 8 (علمی‌پژوهشی)
-   گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی درعصرجدید، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران، نشر نی، چاپ سوم
-   گل محمدی، احمد. (1387). جهانی‌شدن فرهنگ، هویت، تهران: انتشارات نی، چاپ سوم
-   میرزایی، حسین؛ نظری، بابک. (1391). نظام‌های ارزشی و هویت ملّی، سال بیست و پنجم، شماره پیاپی (56)، شماره چهارم
-   نوابخش، مهرداد؛ هوشنگ ظهیری. (1390)، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال سوم، شماره 5.
-   هال، استوارت. (1383). "هویت‌های قدیم و جدید، قومیت‌های قدیم و جدید"، ترجمه: شهریار وفقی پور، فصلنامه ارغنون، شماره 24.
 
-   Batterton, J; Horner, Sh.L. (2016). “Contextual Identities: Ethnic and National Identities of International and American Students”, Journal of student in international Education, Vol.20, N.5. 427- 487.
-   Castels, S (1996). Mistaken identity, Sydeny: Pluto Press-Kaul, Vineet (2012). “Globalisation and crisis of cultural identity”. Journal of Research in International Business and Management, Vol. 2, No.13, pp: 341-349.
-    Lin, N. (1976). “Foundations of Social Research New York”: Mc Graw Hil.
-   Ohmae, K. (1995). The End of the Nation-State: The Rise of Regional Economies.New York: Simon and Schuster Inc.
-   Sasaki, M. (2004). “Globalization and National Identity in Japan”, International Journal of Japanese Sociology, Vol.13, pp.8-69.