نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گلستان

چکیده

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به‏شمار می‏رود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد، دانشجویان می باشند. مشارکت سیاسی دانشجویان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه مازندران مشهد می باشد. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایشی است. این مطالعه بر روی 249 نفر از دانشجوی دانشگاه مازندران صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن، به روش صوری، و پایایی آن، به کمک آماره آلفایکرونباخسنجیدهشدهاستودادههاازطریقنرمافزار SPSS16 وlisrelتحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شدند. با تقسیم دینداری به چهار متغیر (رفتارهای دینی ، باورهای دینی ،بعد پیامدی ، بعد تجربی )، به همراه در نظر گرفتن پنج وجه از مشارکت سیاسی مشاهده می شود که همبستگی های معناداری میان ابعاد دینداری و میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان وجود دارد.
کلمات کلیدی : دینداری ، دانشجویان ، مشارکت سیاسی، دانشگاه مازندران

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between dimension of religiosity and political participation among students of Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • Mostafa Bagheriyan 1
  • gholamreza khoshfar 2

1 sari

2 gorgan

چکیده [English]

Abstract
As a form of participation, political participation is one of the social and political development indicators in countries. Students are one of the major groups of a society whose participation is necessary in the management of a society and the process of political, social and cultural development. Political participation of students, the largest population group in developing countries and responsible for the management of society in the future, is of particular importance for political stability and dynamics of society. This study was conducted to identify the relationship between religion and political participation among students. The research method was based on collecting and analyzing data, survey methodology. The study included 249 students of Mazandaran University. To collect information a questionnaire was used and its credit and reliability was approved using formal method and Cronbach's Alpha, respectively. Based on the results, there was significant correlation between religiosity and its four dimensions (religious behaviors, religious beliefs, outcomes, experiences) with political participation. The correlation remained even with controlling gender and age group. Among the four dimensions of religiosity, rituals showed the strongest correlation with political participation. The results of this study are consistent with previous researches.
Keywords: Religious, Political participation, Students, Mazandaran University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious
  • political participation
  • students
  • Mazandaran University