نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده


         ابوتراب طالبی*
امیرحسین بحری‌پور**
                تاریخ دریافت: 9/7/92
                   تاریخ پذیرش: 5/2/93

    چکیده
هدف این مقاله بررسی میزان جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان شهر کاشان در پنج بعد جامعه‌ای، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی می‌باشد. تأثیر متغیر‌های سرمایۀ اقتصادی، سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی و دینداری بر میزان جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، پیمایش بوده است. جامعۀ آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال شهر کاشان در سال 1392 می باشند. در این تحقیق از شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده و حجم نمونۀ مورد مطالعه 383 نفر بوده است. یافته-های تحقیق نشان می‌دهد که جمع‌گرایی غالب شهروندان کاشان در مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مجموع ضعیف می‌باشد. چگونگی جمع‌گرایی شهروندان در ابعاد جامعه‌ای، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی متفاوت می‌باشد. قوی‌ترین جمع‌گرایی در میان ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی مربوط به بعد زیست محیطی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، معناداری رابطۀ بین متغیر‌های سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ اجتماعی و دینداری با میزان جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان را، تأیید و رابطۀ بین متغیر سرمایۀ اقتصادی با میزان جمع‌گرایی در مسئولیت-پذیری اجتماعی را رد می‌کند. در این ‌بین متغیر دینداری، بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی را داشته است.
واژه‌های کلیدی: جمع‌گرایی ، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، دینداری


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Collectivism and Social Responsibility (Case Study: Kashan’s Citizens)

نویسندگان [English]

  • Abootorab Talebi 1
  • Amirhossein Bahripoor 2

چکیده [English]

Abutorab Talebi
Amir Bahri Poor
Date of Receive: 2013/10/1
Date of Accept: 2014/4/25
Abstract
The purpose of this paper is to examine the level of collectivism in social responsibility among Kashan’s Citizens in five dimensions of community, cultural, political, economic and environmental. Effects of variables as economic, social and cultural capital and religiosity on citizen’s collectivism in the social responsibility were studied. The method for the research is survey and statistical society in this research includes adults, 18 years and older of Kashan in 2013. In this research, 383 people have been selected as the sample volume and for sample selection, multistep cluster method was used.
Findings show that collectivism in social responsibility is weak among most of citizens. In social, cultural, political, economic and environmental dimensions, the levels of collectivism are different. The strongest collectivism among dimensions of social responsibility is for the dimension of environmental. The consequences of the research hypotheses, confirmed meaningful correlations between social capital, cultural capital and religiosity with citizen’s collectivism in the social responsibility. The relation between the economic capital and social responsibility was rejected. Religiosity has the most power to affect on social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collectivism
  • Social Capital
  • cultural capital
  • economic capital
  • religiosity

- استونز، راب. (1388)، «متفکران بزرگ جامعه‌شناسی»، ترجمه: مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
- ایمان، محمدتقی؛ جلائیان، وجیهه. (1389)، «بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در جوانان شهر شیراز»، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، شماره اول.
- اینگلهارت، رونالد. (1373)، «تحول فرهنگی در جامعۀ پیشرفتۀ صنعتی»، ترجمه: مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
- بیرهوف، ‌هانس ورنر. (1387)، «رفتارهای اجتاعی مطلوب از دیدگاه روان شناسی اجتماعی»، ترجمه: رضوان صدقی نژاد، تهران: نشر گل آذین.
- تنهایی، ابوالحسن. (1374)، «درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی»، تهران: نشر مرندیز.
- توسلی، غلامعباس؛ موسوی، مرضیه. (1384)، «مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریات سرمایۀ اجتماعی»، مجلۀ نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ26.
- چلبی، مسعود. (1375)، «جامعه شناسی نظم»، تهران: نشر نی.
- خوشبین، یوسف. (1390)، «بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن»، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
- دورکیم، امیل. (1369)، «دربارۀ تقسیم کار اجتماعی، ترجمۀ باقر پرهام»، بابل، انتشارات نقش جهان.
- سراج‌زاده، سید حسن؛ پویانفر، محمدرضا. (1387)، «بررسی رابطۀ دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونه‌ای از دانشجویان»،  مجله مسائل اجتماعی ایران، سال16، شمارۀ 63.
- طالبی، ابوتراب؛ خوشبین، یوسف. (1391)، «مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 59.
- عبداللهی، محمد؛ امینی، سعیده. (1387)، «تحلیل جامعه‌شناختی دگردوستی در ایران (مطالعۀ موردی شهر تهران)»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ هشتم، شمارۀ 3.
- کوزر،  لوئیس. (1386)، «زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه‌شناسی»، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
- معیدفر، سعید؛ دربندی، علیرضا. (1385)، «بررسی رفتار و نگرش جمع‌گرایانه شهروندان تهرانی»، مجلۀ جامعه شناسی ایران، دورۀ هفتم، شمارۀ 3.
- میرفردی، اصغر. (1389)، «میزان جهت‌گیری عام گرایانه و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن در شهر یاسوج»، دورۀ یازدهم، شماره2.
- نش، کیت. (1389)، «جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت»، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
- Bernstein, Richard. (1995)."Rethinking Responsibility", Hasting Center Report.
- Bourdieu, P. (1986). "The forms of capital", in Richardson, ed. Handbook of theory and research for the sociology of education, Westport, CT: Greenwood Press.
-Ford, M. E. (1985). "Social Cognition and Social Competence in Adolesence", Developmental Psychology.
- Jonas, Hans. (1984). "The Imperative of Responsibility in Search of an Ethics for the Technological Age", University of Chicago Press.
- McAuley, J. D. (1966). "Social Responsibility: A Modern Need of the SocialStudies", Journal of Education.
- Putnam, Robert, D. (1999). "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life", the American Prospect, Inc.
- Wentzel, K. R. (1991). "Social Competence at School: Relation betweenSocial Responsibility and Academic Achievement"ا , Reviewed Educational Research.