نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین

چکیده

از آن جایی که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه، دموکراسی و مشروعیت بخشی حکومت‌ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملی موثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملی می‌شود. از دیدگاه اسلامی، نقش آفرینی مردم صرفاً در مشروعیت بخشی خلاصه نمی‌شود، بلکه مردم در عینیت بخشی و کارآمدی حکومت نقش اساسی دارند. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی رابطه بیگانگی سیاسی، اجتماعی با مشارکت سیاسی - اجتماعی دانشجویان سال‌های 87-86 در مقطع کارشناسی و ارشد" برای رسیدن به اهدافی همچون : 1) سنجش‌ میزان‌ بیگانگی‌ سیاسی، اجتماعی‌ و مشارکت سیاسی - اجتماعی‌ 2) شناخت نوع همبستگی‌ میان‌ متغیرهای‌ بیگانگی‌ سیاسی‌ - اجتماعی و مشارکت‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ 3) شناخت‌ نوع رابطه‌ متغیرهایی نظیر‌ سن‌، جنس‌، مذهب‌، قومیت‌، تأهل‌، مقطع‌ تحصیلی‌، درآمد و نوع‌ دانشگاه‌ با بیگانگی‌ سیاسی‌ - اجتماعی و مشارکت‌ سیاسی‌ - اجتماعی. پرسش‌های این پژوهش عبارتند از: 1) میزان بیگانگی سیاسی – اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی - اجتماعی در جامعه مورد پژوهش چقدر است؟ 2) آیا همبستگی بین متغیرهای بیگانگی و مشارکت برقرار است؟ 3) آیا رابطه‌ای بین سن، جنس، مذهب، قومیت و... با بیگانگی و مشارکت وجود دارد؟ 
برای دست یابی به پاسخ‌هایی جهت پرسش‌های مذکور، فرضیه‌هایی برای آزمون همبستگی بین متغیرهای بیگانگی و مشارکت و آزمون رابطه بین متغیرهای فردی با بیگانگی و مشارکت تهیه و تنظیم شد.نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مؤلفه‌های بیگانگی سیاسی و اجتماعی در ارتقاء یا کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی مؤثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی به دلیل ظهور بیگانگی سیاسی و اجتماعی در جامعه، امنیت ملی کشور دچار آسیب می‌شود.  لذا مقامات تصمیم گیرنده برای تدوین استراتژی سیاسی، اجتماعی کشور می‌توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between social, political alienation and social, political participation

نویسنده [English]

  • ghasem hasani

چکیده [English]

Institutionalized participation, on the one hand, leads to the development of democracy and legitimation of the states, on the other hand increases the level of nation security. Moreover people’s confidence in the state increases it’s stability, and enhances development and national security. From the Islamic point of view, the role of people is not limited only to legitimizing the sate, but they have a basic role in raising their efficiency. The present research was conducted to achive the following objectives: 1) Measuring the level of political, social alienation and political, social participation. 2) Finding correlations among the variables of political, social alienation and participation. 3) Studying the relationship of variables such as age, gender, religion, race, marriage, education and income with the level of political, social participation and alienation. The result of the research shows that socio, political participation is highly effective in increasing or decreasing national security coefficiency; and in the case of nonparticipation, political and social alienation seriously threatens national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university
  • Student
  • Socio Political Alienation
  • Socio Political Participation