نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق، به سنجش سطح دینداری و سنخ‌شناسی انواع دینداری دانشجویان، می‌پردازد. برای سنجش سطح دینداری از مدل و سنجة گلاک و استارک استفاده شد و برای سنجش نوع دینداری از ترکیب نظریات انواع دینداری، بهره بردیم و در نهایت هفت نوع دینداری (عامیانه، شریعتمدارانه، رسمی حکومتی، متجددانه، سکولار، لائیک و ترکیبی) مناسب جامعة آماری، برگزیده شد. از تحلیل‌های پیتر برگر برای دو فرضیة توصیفی تحقیق، استفاده گردید. نظریه‌هایی که از آنها متغیر‌های مستقل این تحقیق استخراج شدند، عبارتند از: نظریة مدرن‌شدن و سکولارشدن برگر؛ نظریة پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی واخ؛ نظریة سرمایة اجتماعی پاتنام؛ نظریة زیست‌ جهان اجتماعی برگر؛ و نظریه‌ کاشت گربنر. در این تحقیق، از روش پیمایش استفاده گردید. جامعه‌آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه‌های شهر قم می‌باشند که در سال تحصیلی 90-1389در دانشگاه‌های استان قم (43718 نفر) مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 354 نفر بوده و از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای استفاده شده است. این تحقیق با دو فرضیة توصیفی آغاز می‌شود: «بطور کل، سطح دینداری دانشجویان بالا است» و «در بین دانشجویان، انواع متکثری از دینداری دیده می‌شود». متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از: میزان تحصیلات، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، میزان سرمایه اجتماعی، خاستگاه جغرافیایی، طلبه بودن و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی. براساس یافته‌های تحقیق، رابطة متغیرهای «میزان سرمایه اجتماعی» و «میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی» با سطح و نوع دینداری تأیید شدند و رابطة متغیرهای «پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی» و «طلبه بودن» با سطح و نوع دینداری بطور کل، تأیید نگردیدند. اما متغیرهای «میزان تحصیلات» و «خاستگاه جغرافیایی» در سطح دینداری تأیید شدند ولی در نوع دینداری تأیید نگردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring Level and Type of Religiosity Among University Students in Qom City

نویسنده [English]

  • tahereh ghaderi

چکیده [English]

This study examines level of religiosity among university students in Qom city and creates a typology of their different types of religiosity. Glock and Stark model was used for testing level of religiosity. For identifying types of religiosity, a combinations of different theories on the topic was used and seven types eventually selected for the statistical population. The seven types included: layperson, devout, established, modernist, secular, laïc and hybrid religiosity. Peter Burger analysis was used for the two descriptive hypotheses of the study. Independent variables of the study were extracted from the following theories: Berger’s theory of modernization and secularization, Wach’s theory of socio-economic status, Putnam’s social capital theory, Berger’s theory of social life-word, and Grebner’s cultivation theory. A survey method was used in this study. The statistical population included all students of universities in Qom province (43718 students) in 2010-2011. The sample included 354 students selected using quota sampling. The study started with two descriptive hypotheses: “level of religiosity in university students is generally high”, and “varied types of religiosity is observable in university students”. Independent variable of the study included: academic education, socio-economic status, amount of social capital, being a student at the Islamic seminary, and amount of using public communication media. According to the findings, relationship of level and type of religiosity with “amount of cultural capital” and “amount of using public communication media” as independent variables was approved, while with “socio-economic status” and “being a student at the Islamic seminary” not approved. Variables “academic education” and “geographical origin” had a relationship with level of religiosity, but no relationship between them and types of religiosity was found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Social status
  • Social Capital
  • secularization
  • laïcité
  • students of universities of Qom