نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تلاقی فرهنگ، سیاست و عاملیت در سطوح جهانی و فراملی، حوزه مطالعاتی دایاسپورا را به قلمرو نظری و تجربی جذاب و مهمی در میدان علوم اجتماعی تبدیل ساخته است. تحلیل تجربه دایاسپورا مستلزم به‌کارگیری سطوح تحلیلی و مفهومی چندلایه و توجه به زمینه‌های متنوع ساختاری، تاریخی و تکنولوژیک است. مقاله حاضر با تمرکز بر تجربه و اندیشه جهان وطنی به‌مثابه هسته‌ای محوری و استراتژیک برای فهم هویت دایاسپوریک، به دنبال نشان دادن فرآیند، سازوکار، تنوعات، موانع و تنگناهایی است که این تجربه در میان مهاجرین به خود می‌گیرد. نظریه فرهنگی پسا ساختارگرا، پسا استعماری و فمینیسم با به‌کارگیری طیفی از مفاهیم، روش‌ها و مفروضات رشته‌ای، قابلیت‌های زیادی در توضیح و تفسیر فرصت‌ها و محدودیت‌های پیش روی مهاجران بین‌المللی فراهم می‌سازند که توجه به آن درس‌های مهمی را برای سیاست‌گذاری مهاجرین هم در کشورهای میزبان و هم در کشورهای مادر فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Studies of Diaspora and Cosmopolitanism

نویسنده [English]

  • Mohammadsaeed Zokaei

Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The interface of culture, politics and agency in global and transnational levels has turned diaspora studies into an attractive and important theoretical and empirical area. Analyzing diaspora requires employing multilayered analytical and conceptual levels and attending to diverse structural, historical and technological contexts. Focusing on cosmopolitanism experience and thought as a core and strategic concept for understanding diasporic identity, the present paper aims to clarify on processes, mechanisms, diversity, obstacles and constraints of cosmopolitan experiences amongst migrants. It is argued that, post-structural cultural theory, post-colonialism and feminism by employing a wide range of concepts, methods and disciplinary premises have big potentials explaining opportunities and limitations with which international migrants encounter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diaspora
  • Cosmopolitanism
  • international migrants
  • cultural theory
  • culture politics
-      Alonso, A and Oirazabal, J. (2010) eds. Diaspora in the new media age: identity, politics and community, Reno: University of Nevada Press
-      Benhabaib, S. (2006) Democratic iterations: the local, the national and the global, in R. Post (ed.) Another cosmopolitanism: The Berkeley Tanner lectures, Oxford University Press
-      Berry, J. (2005) Acculturation: Living successfully in two cultures, International Journal of Intercultural Relations, Vol. 29, 697-712
-      Bhabha, H. (1990) Dissemination: time, narrative and the margins of the nation, in Nation and narration, edited by H. Bhabha, London: Routledge, 291-322
-      Bhabha, H. (1994) The location of culture, London: Routledge
-      Bhambra, G. (2011) Cosmopolitanism and postcolonial critique in Rovisco, M. and Norwicka, M. (eds) The Ashgate research companion to cosmopolitanism, Surrey: Ashgate.
-      De certeau, M. (1984) The practice of everyday life, Berkley: The University of California Press
-      Delanty, G. (2012) (ed) Routledge handbook of cosmopolitanism studies, London: Routledge
-      Derrida, J. (2005) The principle of hospitality, in Parallax, Vol. 11, No.1, 6-9
-      Dharwalker, V (2011) Diaspora and cosmopolitanism in Rovisco, M. and Novicka, M. (eds) The Ashgate Research companion to cosmopolitanism, Surrey: Ashgate.
-      Fine, R. (2007) Cosmopolitanism, London: Routledge
-      Hall, S. (2006) (ed) Resistance through rituals: Youth subcultures in postwar Britain, London: Routledge
-      Hall. S. (2008) Cosmopolitanism, globalization and diaspora: Stuart Hall in conversation with Pnina Werbner, in Werbner, P (ed) Anthropology and the new cosmopolitanism: rooted, feminist and vernacular perspectives, Oxford: Berg
-      Hebdige, D. (2002) Subculture: the meaning of style, London: Taylor and Francis
-      Kendall. G., Woodward, I., Skrbis, Z. (2009) The sociology of cosmopolitanism: Globalization, identity, culture and government, New York: Palgrave
-      King, R. (2012) Theories and typologies of migration: An overview and a primer, Wiley Brandt series of working papers in international migration and ethnic relations, 3/12. Malmo University
-      Leonard, P (2005) Nationality between post-structuralism and postcolonial theory: A new cosmopolitanism. Hampshire: Palgrave
-      Loomba, A. (1998) Colonialism, post-colonialism, London: Routledge
-      Lyotard, J., Bennington, G., Massumi, B. (1984) The postmodern condition, Minneapolis: University of Minnesota Press
-      Mallick, M. (2017) Postmodernity and leisure, in k. Spracklen, B. Lashua, E. Sharpe & S. Swain (eds) The Palgrave handbook of leisure theory, London: Palgrave
-      Nowicka, M. & Rovisco, M (eds) (2009), Cosmopolitanism in practice, Surrey: Ashgate
-      Rovisco, M. & Nowicka, M. (eds) (2011), The Ashgate companion to cosmopolitanism, Surrey: Ashgate
-      Safran, William (1991) "Diasporas in modern societies: myths of homeland and return", Diaspora, No. 1, Vol. 1.