نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران از نظرگاه نابرابری و تبعیض قومی دهه‌‌هاست که موضوع دغدغه‌‌ها و مباحثات عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است، اما تجربۀ واقعی و انضمامی قومیت‌ها در درون میدان‌های اجتماعی و نهادهای مدرن ایران به‌ندرت موضوع بررسی‌های علمی و تجربی بوده است؛ بررسی تجربه‌‌های زیستۀ کردها و ترک‌‌ها درون نهاد تأثیرگذاری همچون دانشگاه می‌‌تواند فهم ما را از کارکردهای قومی نهادهای مدرن در ایران ژرفا ببخشد؛ براین‌‌اساس، این مقاله با رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه، تجربۀ زیستۀ قومیتی دانشجویان ترک و کرد را با تمرکز بر تجربه‌‌های تبعیض و نابرابری در چهار دانشگاه در ایران بررسی می‌کند. بدین منظور، مصاحبه‌‌های نیمه‌‌ساختاریافته‌‌ای با 35 دانشجو انجام شده است. داده‌‌ها با تکنیک تحلیل مضمون تجزیه‌‌وتحلیل شده‌اند که برآیند آن، 3 مضمون اصلی و 8 مضمون فرعی بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که تجربۀ دانشگاه برای دانشجویان ترک و به‌خصوص کرد، دربردارندۀ وجوه قابل‌توجهی از حس تبعیض و نابرابری قومی به‌خصوص حول دو محور زبان و مذهب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the Ethnic Discrimination and Inequality in Iranian Universities: Case Study of the Turks and Kurds

نویسندگان [English]

  • Abotorab Talebi 1
  • Sajad Alizadeh 2

1 Professor of Cultural Studies, Allameh Tabataba'i University

2 Ph.D Candidate of Cultural Sociology, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The situation of ethnic minorities in Iran in terms of ethnic discrimination and inequality has been the subject of concerns and public debates both inside and outside Iran for decades, but the actual and concrete experiences of the ethnic groups within the modern institutions of Iran has rarely been the subject of empirical studies. The study of lived experiences of the Turks and Kurds within an influential institution like the university can deepen our knowledge of the ethnic functions of modern institutions in Iran. Therefore, using the qualitative and phenomenological approach, this article studies the ethnic lived experiences of the Kurdish and Turkish students focusing on experiences of discrimination and inequality in four universities in Iran. For this purpose, semi-structured interviews conducted with 35 students. Data were analyzed using the thematic analysis technique that resulted in 3 main themes and 8 sub-themes. The findings show that the university experiences for the Kurdish and Turkish students especially for the latter includes significant aspects of the sense of ethnic discrimination and inequality occurring especially around two lines of language and religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic discrimination and inequality
  • Turkish and Kurdish Students
  • university
  • Linguistic inequality
  • Religious discrimination
-      Abedi Jafari, H et al. (2011). “Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities”, Strategic Management Thought, 2, 151-198. (In Persian)
-      Ancis, J.R et al. (2000). Student Perceptions of Campus Cultural Climate by Race, Journal of Counselling & Development, Vol. 78, 180-185
-      Baker, T.L (2010), Doing Social Research, Translated into Persian by Hooshang Nayebi. Tehran: Ney Publication.
-      Balali, E & Mohebbi, F (2018). “Higher Education Challenges about Ethnicity and Policy Making Strategies”, Vol.7, No. 3, 553-577. (In Persian)
-      Bolotin Joseph, P et al. (2017). Cultures of Curriculum, Translated into Persian by Mahmoud Mehrmohammadi et al. Tehran: SAMT Publications.
-      Bourdieu, P (1982). Language and Symbolic Power, Edited and Introduced by John B. Thompson, Translated by Gino Raymond and Matthew Adamson, Polity Press.
-      Bourdieu, P (2014). Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste, Translated by Hassan Chavoshian, Saless Publications.
-      Braun, V & Clarke, V (2006). “Using Thematic Analysis in Psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2: 77-101.
-      Denscombe, M (2010). The Good Research Guide For small-scale social research projects, Fourth Edition, Open University Press.
-      Fakouhi, N (2007). “The Role of Ethnic and Local Languages ​​and Identities in the Development of the Higher Education System”, Journal of Cultural Studies Communication, 9: 127-160. (In Persian)
-      Firouzabadi, A & Sadeghi, A (2015). The Social Exclusion: a Sociological Approach to Deprivation, Tehran: Jameeshenasan Publications. (In Persian)
-      Fisher, B.J. & Hartmann, D.J (1995). “The Impact of Race on the Social Experience of College Students at a Predominantly White University”, Journal of Black Studies, Vol. 26, No. 2: 117-133.
-      Flick, U (2008). An Introduction to Qualitative Research. Translated into Persian by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publication.
-      Fries-Britt, S & Griffin, K (2007). “The Black Box: How High-Achieving Blacks Resist Stereotypes about Black Americans”, Journal of College Student Development, Vol. 48, No. 5: 509-524.
-      Gholizadeh, Y (2012). The Study of the Relationship between Sense of Discrimination and Social Cohesion with the Tendency to Ethnic Identity among Native Students of Marand Universities, Master's Thesis, Payame Noor University of Tehran. (In Persian)
-      Giddens, A (2012). Sociology, Translated into Persian by Hasan Chavoshian, Tehran: Ney Publication.
-      Hurtado, S et al. (2007). “Predicting Transition and Adjustment to College: Biomedical and Behavioral Science Aspirants' and Minority Students' First Year of College”, Research in Higher Education, Vol. 48, No. 7: 841–887.
-      Jalaeipour, H & Mohammadi, J (2008). Recent Theories of Sociology, Tehran: Ney Publication. (In Persian)
-      Jenkins, R (2003). Social Identity, Second Edition, Routledge.
-      Jenkins, R (2006). Pierre Bourdieu, Translated into Persian by Hassan Chavoshian and Leila Joafshani, Tehran: Ney Publication.
-      Khosravi, R & Sajjadi, M (2011). “An Analysis of Critical Theory of Education and its Implications for the Curriculum, Research in Curriculum Planning”, 4: 1-14. (In Persian)
-      M. Loo, C & Rolison, G (1986). Alienation of Ethnic Minority Students at a Predominantly White University, The Journal of Higher Education, 57:1, 58-77
-      Mirzaei, H (2012). A Study of the Relationship between National and Ethnic Identity and the Sense of Relative Deprivation among Students of Tabriz University, Master Thesis, University of Tabriz. (In Persian)
-      Mirzaei, H.A & Fathi, L (2006). Comparative Study of Ethnic and Religious Identity of Turkish, Kurdish and Persian Students of Tabriz University, Research Project, Vice Chancellor of Research and Technology, Jahad Daneshgahi. (In Persian)
-      Mohammadpoor, A (2011). Against Method1, Tehran: Jameeshenasan Publications. (In Persian)
-      Qaderzadeh, O & Shafieenia, A (2012). The Impact of Social Structure of Education on Student Ethnicity”, Social Sciences Quarterly, No. 59. (In Persian)
-      Rabbani, A et al. (2008). Study of the Relationship between National and Ethnic Identity with Emphasis on Feelings of Deprivation and Ethnic Socialization: A Case Study of Azeri, Kurdish and Arab Students”, Social Problems of Iran, Vol. 16, No. 63. (In Persian)
-      Rezaei, A et al. (2011). “The Place of University Curricula in Strengthening the National Identity of Students”, National Studies Quarterly, 1 (45): 53-71. (In Persian)
-      Serajzadeh, H et al. (2013). “Sociological Study of Culture of Trust among Students of Four Ethnic Groups of Azeri, Fars, Kurd and Lor”, Sociology of Social Institutions, Vol. 1, No. 1. (In Persian)