دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان مطالعه موردی: دانش‌آموزان دختر و پسر سال چهارم دبیرستان‌های شهرکرمان

عباس تقی زاده

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، ، صفحه 93-126

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6767

چکیده
  سواد رسانه‌ای، سواد جدید در قرن بیست و یکم است که توانایی در زمینه‌های دسترسی، تحلیل، ارزیابی، برقراری ارتباط با پیام‌های رسانه‌ای در اشکال گوناگون و تفکر انتقادی را شامل می‌شود. پرسش‌های اساسی در‌این تحقیق بررسی میزان سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و ارتباط آن با جنسیت، رشته‌های تحصیلی و پایگاه اقتصادی– اجتماعی ...  بیشتر