دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی نحوه پوشش خبری مطالب نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تارنماهای امروز، انتخاب نو، بازتاب و رویداد

علی اصغر کیا؛ عباس سعید

دوره 15، شماره 40 ، فروردین 1387، ، صفحه 90-115

چکیده
  گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در دهه آخر قرن بیستم، تحولات گسترده ای در زندگی آدمی به وجود آورد. این فناوری ها عامل اصلی گذار از جامعه صنعتی به جامعه شبکه ای محسوب می شوند. در این میان اینترنت که مثل هوا در همه جای کره زمین جریان یافته، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و جامعه جدیدی تحت عنوان جامعه شبکه ای شکل داده است که در آن ابعاد ...  بیشتر