دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تصویر دوستان و دشمنان در اخبار خارجی سیما

محمدرضا محمدی مهر

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، ، صفحه 125-147

چکیده
  تصور و ذهنیت مردم از کشورهای خارجی، عمدتاً برگرفته از وسایل ارتباط جمعی، به ویژه تلویزیون و آن هم اخبار خارجی این رسانه است. بیشتر مردم معمولاً از پنجره ای که اخبار خارجی به سوی سایر کشورها می گشاید، دنیا را نظاره می کنند و می شناسند. اخبار خارجی نیز در هر کشور تابعی از سیاست خارجی است و بازتاب بیشتر رویدادهای خارجی همراه با جهت گیری ...  بیشتر

شیوه انعکاس رویدادهای سیاسی از اخبار تلویزیون (تحلیل محتوای اخبار ساعت ۲۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران)

غلامرضا محمدی مهر؛ علی سمیعی

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 101-124

چکیده
  مقالة حاضر، خلاصه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده است که در آن، اخبار شبکه اول سیما به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته . هدف اصلی پژوهش شناخت ساختار و شیوه انعکاس رویدادهای سیاسی به لحاظ رعایت بی طرفی یا جانبداری در ارائه اخبار است. در این پژوهش به منظور تبیین بخش خبری ساعت 21 سیما و به طور عام تر سیستم اطلاع رسانی صدا و سیما ...  بیشتر