دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مقایسه شعارهای انتخاباتی مجلس ششم باشعارهای انقلاب اسلامی “

محمد حسین پناهی

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 1-45

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، پاسخگویی به این پرسش است که آیا شعارهای مطرح شده در تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم، در راستای شعارهای انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان های آن بوده است یا خیر؟ و در صورت خیر، اختلاف آن ها در چیست؟ به علاوه، آیا گرایش به اصلاحات در این نخبگان سیاسی و مردم نشان دهنده درخواست آنان برای تحقق شعارها و آرمان های انقلاب اسلامی ...  بیشتر