دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بررسی تأثیر رسانه ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی

نورالدین رضوی زاده

دوره 12، شماره 31 ، آذر 1384، ، صفحه 111-114

چکیده
  این مقاله برگرفته از تحقیقی پیمایشی در مورد بررسی تاثیر رسانهها بر تمایلروستاییان در تغییر سبک زندگی است. برای این منظور هم میزان استفاده از رسانههای مختلف در بین روستاییان مورد بررسی و سنجش قرار گرفت و هم تمایلات آنها در سبک زندگی (مصرف مادی) که متغیر وابسته تحقیق محسوب می شود. اطلاعات این تحقیق از طریق تکمیل۴۶۶ پرسشنامه در ۶۴ روستا ...  بیشتر