دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. مددکاری اجتماعی و چالش های جامعه در حال توسعه

حسین فکر آزاد

دوره 10، شماره 21 ، خرداد 1382، ، صفحه 53-77

چکیده
  دنیای امروز بی تردید از ویژگیهای خاصی برخودار است که برخی از عمده ترین آنها عبارتند از: تغییرات پرشتاب، جا به جایی شدید در قدرت، پیچیدگی فزاینده برنامه ها، تنوع و ناپایداری محصولات، کثرت الگوهای توسعه، رقابت روزافزون و تغییرات مستمر در نظام های مدیریتی. این موارد باعث شده اند تا گروه های انسانی و نهادهای مختلف به ویژه در جوامع در حال ...  بیشتر