دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. نقش مددکاران اجتماعی در کار با بیماران مبتلا به ایدز

حسین یازرگان

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1376، ، صفحه 91-116

چکیده
  ایدز معضلی است جهانی که بشر در پایان فرد بیستم گرفتار آن گشت. قربانیان ایدز در همه قاره ها مشاهده می گردند و علل اقتصادی و فرهنگی موجب ابتلا به این بیماری هولناک گشته است. مهم ترین راه های آلوده شدن به این بیمارى چهار طریق است.' ۱ - رابطه جنسی، ۲ - تزریق خون آلوده، ۲ - انتقال ویروس از مادر آلوده به جنین و4 - استفاده از سرنگ مشترک بین معتادان. ...  بیشتر