دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی رابطه بین دینداری با سازگاری زناشویی (مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن شهر گرگان

غلامرضا خوش فر؛ محبوبه ایلواری

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، ، صفحه 193-227

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1284

چکیده
  بررسی رابطه بین دینداری با سازگاری زناشویی(مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن شهر گرگان)غلامرضا خوش فر*محبوبه ایلواری**                                   تاریخ دریافت: 18/9/93                                     تاریخ پذیرش: ...  بیشتر