دوره و شماره: دوره 13، شماره 34.35، پاییز 1385، صفحه 1-234 
5. اطلس مردم گیاه شناسی ایران

صفحه 175-198

هما حاجی علی محمدی؛ مریم تقوی شیرازی؛ عبدالباسط قربانی