نویسنده = قاسم پور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه‌های دانشگاه‌های سراسری شهر تهران

دوره 26، شماره 84، بهار 1398، صفحه 41-67

10.22054/qjss.2019.44811.2139

نجمه گودرزی؛ فاطمه قاسم پور؛ سید مهدی اعتمادی فرد