نویسنده = شجاعی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. روند و الگوی تک فرزندی در ایران

دوره 26، شماره 85، تابستان 1398، صفحه 89-105

10.22054/qjss.2019.38397.2012

جواد شجاعی؛ امیر عرفانی