نویسنده = ذکائی، محمدسعید
تعداد مقالات: 4
1. اقتدار‌پزشکی،‌از‌خشونت‌تا‌دگرفهمی؛‌ ‌ مطالعه ای‌ ‌ قوم نگارانه‌در‌شهر‌تهران

دوره 26، شماره 85، تابستان 1398، صفحه 136-164

10.22054/qjss.2019.33750.1868

علیرضا صالحی؛ محمدسعید ذکائی؛ ابراهیم اخلاصی


2. ایرانِ پیرامونی و تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول

دوره 25، شماره 82، پاییز 1397، صفحه 71-97

10.22054/qjss.2018.26857.1672

محمد سعید ذکایی؛ مهران صولتی


4. نظریه و روش در تحقیقات کیفی

دوره 9، شماره 17، بهار 1381، صفحه 41-69

سعید ذکایی