نویسنده = صالحی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اقتدار‌پزشکی،‌از‌خشونت‌تا‌دگرفهمی؛‌ ‌ مطالعه ای‌ ‌ قوم نگارانه‌در‌شهر‌تهران

دوره 26، شماره 85، تابستان 1398، صفحه 136-164

10.22054/qjss.2019.33750.1868

علیرضا صالحی؛ محمدسعید ذکائی؛ ابراهیم اخلاصی