نویسنده = باقری، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 75-116

10.22054/qjss.2018.24577.1612

علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقری