نویسنده = جعفری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی‌ ترجیحات ارزشی‌ بین نسلی و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر آن در شهر سنندج

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 117-156

10.22054/qjss.2017.13171.1317

جمال ادهمی؛ یعقوب احمدی؛ ابراهیم جعفری