نویسنده = سعیدی مدنی، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نظام طبقاتی (کاست) از دیدگاه ریگفت ودا و شاهنامه

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 161-186

سید محسن سعیدی مدنی